กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12ทวิ ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณา อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 กระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณา
ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12ทวิ พ.ศ. 2543”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12ทวิ แล้วแต่กรณี
ค่าตอบแทนนักจิตวิยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ให้เบิกจ่ายเมื่อปฏิบัติหน้าที่ ในอัตราคนละ ครั้งละ 500 บาท โดยให้เบิกจ่ายไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อวัน
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้

:: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 สุทัศน์ เงินหมื่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update