กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2543 ข้อที่ 1-8

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 กระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนหรือ ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค้าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ทำการชันสูตรพลิกศพตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2543”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตร พลิกศพเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่า ที่พักให้แก่แพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพเมื่อแพทย์และเจ้าพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง
ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่แพทย์ประจำโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 เมื่อแพทย์ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักให้แก่แพทย์และ เจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ 4 ถึง ข้อ 7 แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 กรณีการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ให้จ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ แก่แพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 800 บาทต่อคน
ข้อ 5 กรณีการชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาล สถาบันนิติเวชวิทยา สถาบันอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการนั้น
5.1 ค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการที่จ่ายให้แก่แพทย์ผู้ทำการตรวจสภาพศพภายนอก ศพละไม่เกิน 500 บาท
5.2 ค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการที่จ่ายให้แก่แพทย์ผู้ทำการผ่าพิสูจน์ภายในศพ ศพละไม่เกิน 1,000 บาท
5.3 ค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการที่จ่ายให้แก่แพทย์ผู้ทำการผ่าตรวจภายในและ ตัดตรวจชิ้นเนื้อศพ ศพละไม่เกิน 2,000 บาท
ข้อ 6 ในกรณีที่การชันสูตรพลิกศพตาม ข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้กระทำโดยแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ให้จ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการให้แก่แพทย์นั้นเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ตาม ข้อ 4 หรือ ข้อ 5 อีกกึ่งหนึ่ง
ข้อ 7 แพทย์ และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพมีสิทธิได้รับค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักดังนี้
7.1 ผู้ที่เป็นข้าราชหรือลูกจ้างของทางราชการให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7.2 แพทย์อาสาสมัคร ให้มีสิทธิในการเบิกจ่ายได้ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ โดยเทียบตำแหน่งแพทย์เทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 9
ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัย ปัญหาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

:: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2543 สุทัศน์ เงินหมื่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update