กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไป ชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 มาตรา 7 พ.ศ. 2543 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่ พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21 ) พ.ศ. 2542 กระทรวงยุติธรรมโดย ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือ ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิด เหตุตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 มาตรา 7 พ.ศ. 2543”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพใน ที่เกิดเหตุเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ เมื่อเจ้าหน้าที่นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ 4 ถึง ข้อ 5 แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ให้จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพในที่ เกิดเหตุในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 800 บาทต่อคน
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุมีสิทธิได้รับค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตาม กฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาเพื่อดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

:: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2543 (นายสุทัศน์ เงินหมื่น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update