กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134ทวิ พ.ศ. 2543 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ รัฐจัดหาให้ในชั้นสอบสวน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 134ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 กระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและ ค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134ทวิ พ.ศ. 2543”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 3 เงินรางวัลทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134ทวิ ให้เบิกจ่ายในอัตราครั้งละ 500 บาท เมื่อเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละครั้ง โดยให้พนักงานสอบสวนรับรองการปฏิบัติงาน และให้เบิกจ่ายไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อวัน
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134ทวิ ในกรณีที่มีการสอบสวนนอกเขตอำเภออันเป็นที่ตั้งที่ทำการของ พนักงานสอบสวนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายในแต่ละ ครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเทียบตำแหน่งทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพื่อสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) ผู้ที่เป็นทนายความแล้วยังไม่ถึง 5 ปี เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 5
(2) ผู้ที่เป็นทนายความแล้วตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปีเทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 6
(3) ผู้ที่เป็นทนายความแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการ พลเรือน ระดับ 8
(4) ผู้ที่เป็นทนายความแล้วตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 9
ข้อ 5 ให้สภาทนายความ สั่งจ่ายเงินรางวัลตาม ข้อ 3 และค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 4 แก่ทนาย ความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134ทวิ โดย ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่รัฐอุดหนุนให้สภาทนายความผ่านกระทรวงยุติธรรม
ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้

:: ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2543 (นายสุทัศน์ เงินหมื่น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update