กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินสำนักงานบังคับคดี และวางทรัพย์ภูมิภาคและสำนักงานบังคับคดีจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ข้อที่ 1-7

โดยที่เป็นการสมควรจัดวางระเบียบเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินของสำนักงานบังคับคดี ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการรับและจ่ายเงินของสำนักงาน บังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน ของสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด พ.ศ. 2540 ทั้งหมด
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน ของสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด พ.ศ. 2540 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 5 สำนวนบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การชำระบัญชีตามคำสั่งศาลและการ วางทรัพย์ให้หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัด หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับและจ่ายเงินส่วนจำนวนเงินที่รับไว้นั้น ในวันหนึ่ง ๆ ให้นำฝากคลัง
ตามระเบียบหรือนำฝากธนาคารตามที่กำหนด โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งสำนักงานนั้นได้เปิดบัญชีไว้ ในกรณี ที่นำฝากคลังให้มีสมุดคู่สอบ (พาสบุ๊ค) ระหว่างสำนักงานนั้นกับคลังหนึ่งเล่ม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ ดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นผู้ทำ
การรับเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน และลงลายมือชื่อร่วมกับหัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี
การจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องนั้นรวบรวมหลักฐานการ จ่ายและสมุดคู่สอบ (พาสบุ๊ค) รายงานหัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัด เพื่อขออนุมัติเบิกเงินจากคลัง มาเท่าจำนวนที่จำเป็นจะต้องจ่าย
การถอนเงินจากธนาคาร ให้หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเป็นผู้อนุมัติใน ใบสั่งจ่ายและลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องนั้น
การเขียนเช็คสั่งจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องนั้น มีหน้าที่เขียนเช็ค สั่งจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินในวันที่มาขอรับเงิน และการจ่ายเงินให้แก่ผู้มารับเงินทุกรายการจะต้องมี การบันทึกรายการจ่ายเงินไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วแต่กรณี ในวันที่จ่ายเงินนั้น
การออกใบเสร็จรับเงิน และการลงบัญชีการเงิน ในสำนวนบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ชำระบัญชี และวางทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องนั้นดำเนินการดังนี้
ก. แยกใบเสร็จรับเงิน และบัญชีการเงินเฉพาะสำนวนบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ชำระบัญชีและวางทรัพย์ ออกเป็นคนละเล่มต่างหากจากกันและลงบัญชีของ แต่ละเรื่องโดยงบยอดเงินคงเหลือติดต่อกัน
ข. ใบเสร็จรับเงินให้จัดทำสำเนา 3 ฉบับ มอบต้นฉบับให้ผู้ชำระเงิน ส่วนสำเนา เก็บไว้ในสำนวนของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่เกี่ยวข้องฉบับหนึ่ง ฉบับหนึ่งคงไว้เป็นต้นขั้ว
ค. ให้หมายเหตุอักษรย่อไว้ในเล่มที่ และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน เพื่อสะดวกใน
การลงบัญชีดังนี้
บังคับคดีแพ่ง ใช้อักษรย่อ “พ”
บังคับคดีล้มละลาย ใช้อักษรย่อ “ล”
ชำระบัญชี ใช้อักษรย่อ “ช”
วางทรัพย์ ใช้อักษรย่อ “ว”
ฟื้นฟูกิจการ ใช้อักษรย่อ “ฟ”
“ เมื่อสิ้นเวลารับ-จ่ายเงินใหเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องนั้นรวบรวมหลักฐาน การรับและจ่ายเงินรวมทั้งสมุดคู่สอบ (พาสบุ๊ค) สมุดคู่ฝากบัญชีธนาคาร รายงานหัวหน้าสำนักงานบังคับคดี จังหวัดเพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับยอดเงินคงเหลือไว้ด้วย”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน ของสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคและสำนักงานบังคับคดีจังหวัด พ.ศ. 2540 ทั้งหมด
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงิน ของสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคและสำนักงานบังคับคดีจังหวัด พ.ศ. 2540 ทั้งหมด
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน ของสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคและสำนักงานบังคับคดีจังหวัด พ.ศ. 2540 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 8 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคมีอำนาจควบคุม ตรวจสอบการรับเงิน ฝากเงิน ถอนเงิน และจ่ายเงิน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวมทั้งให้มีอำนาจสั่งให้ทำ คำชี้แจงได้ตามที่เห็นสมควร”

:: ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2544 (นายสุทัศน์ เงินหมื่น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update