กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2544 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงาน บังคับคดี พ.ศ. 2522 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงาน บังคับคดี (ฉบับ ที่ 10 )
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 45/1 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของ เจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของ เจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 45/1 เมื่อผู้นำยึดแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้นำ ยึดนำส่งเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารอื่นใดตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนด”

:: ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สำเนาถูกต้อง (นางสาวอำพา วาณิชชัชวาลย์) นิติกร 6

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update