แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
กลับไปที่สารบาญส่วนที่ 6 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
Topมาตรา 193 ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
(1) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม มาตรา 19
(2) การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตาม มาตรา 21
(3) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ ราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช 2467 ตาม มาตรา 22
(4) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตาม มาตรา 23
(5) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญใหม่ตาม มาตรา 94
(6) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติ บัญญัติได้ตาม มาตรา 159
(7) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตาม มาตรา 160
(8) การเปิดประชุมรัฐสภาตาม มาตรา 161
(9) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม มาตรา 173
(10) การให้ความเป็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป ตาม มาตรา 178 วรรคสอง
(11) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตาม มาตรา 194
(12) การแถลงนโยบายตาม มาตรา 221
(13) การเปิดอภิปรายทั่วไปตาม มาตรา 213
(14) การให้ความเห็นชอบในการประการสงครามตาม มาตรา 223
(15) การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตาม มาตรา 224
(16) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตาม มาตรา 313
Topมาตรา 194 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับ ประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน
Topมาตรา 195 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นำบทที่ใช้แก่ สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่เรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวน ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update