แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
หมวด1 บททั่วไป 1-7
หมวด2 พระมหากษัตริย์ 8-25
หมวด3 สิทธิและเสรีภาพ ของชนชาวไทย 26-65
หมวด4 หน้าที่ ของชนชาวไทย 66-70
หมวด5 แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐ 71-89
หมวด6 รัฐสภา  
  ส่วนที่1 บททั่วไป 90-97
  ส่วนที่2 สภาผู้แทนราษฎร 98-120
  ส่วนที่3 วุฒิสภา 121-135
  ส่วนที่4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 136-148
  ส่วนที่5 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 149-192
  ส่วนที่6 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 193-195
  ส่วนที่7 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ของรัฐสภา 196-198
  ส่วนที่8 คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชน แห่งชาติ 199-200
หมวด7 คณะรัฐมนตรี มาตรา ฏีกาถึงปี 2544 201-232
หมวด8 ศาล  
  ส่วนที่1 บททั่วไป 233-254
  ส่วนที่2 รัฐธรรมนูญ 255-270
  ส่วนที่3 ศาลยุติธรรม 271-275
  ส่วนที่4 ศาลปกครอง 276-280
  ส่วนที่5 ศาลทหาร 281
หมวด9 การปกครองส่วนท้องถิ่น 282-290
หมวด10 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  
  ส่วนที่1 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สิน 291-296
  ส่วนที่2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ 297-302
  ส่วนที่3 การถอดถอนจากตำแหน่ง 303-307
  ส่วนที่4 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง 308-311
หมวด11 การตรวจเงินแผ่นดิน 312
หมวด12 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 313
บทเฉพาะกาล 314-336
  Top


  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update