แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
ประมวลกฎหมายอาญา
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย อาญาเสียใหม่เพราะตั้งแต่ได้ประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญาใน พุทธศักราช 2451 เป็นต้นมา พฤติการณ์ของบ้านเมืองได้ เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
Topมาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499"
Topมาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
Topมาตรา 3 ประมวลกฎหมาย อาญาท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป
Topมาตรา 4 เมื่อประมวลกฎหมาย อาญาได้ใช้บังคับแล้วให้ยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา
Topมาตรา 5 เมื่อประมวลกฎหมายอาญาได้ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่กฎหมายใดได้ กำหนดโทษโดยอ้างถึงโทษฐานลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาไว้ ให้ถือว่ากฎหมายนั้นได้อ้างถึงโทษ ดังต่อไปนี้
ถ้าอ้างถึงโทษชั้น 1 หมายความว่า ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
ถ้าอ้างถึงโทษชั้น 2 หมายความว่า ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ถ้าอ้างถึงโทษชั้น 3 หมายความว่า จำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าอ้างถึงโทษชั้น 4 หมายความว่า จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
Topมาตรา 6 เมื่อประมวลกฎหมายได้ใช้บังคับแล้ว ในการจำคุกแทนค่าปรับตามกฎหมายใด ไม่ว่ากฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้ประการใด ให้นำประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับแต่สำหรับความผิด ที่ได้กระทำก่อนวันที่ประมวลกฎหมายอาญาใช้บังคับ มิให้กักขังเกินกว่าหนึ่งปี สำหรับโทษปรับกระทงเดียว และสองปีสำหรับโทษปรับหลายกระทง
Topมาตรา 7 ในกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยตาม มาตรา 46 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้นำบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับเสมือน เป็นความผิดอาญา แต่ห้ามมิให้คุมขังชั้นสอบสวนเกินกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่นำตัวผู้ถูกจับมาศาลรวมเข้า ในกำหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย
Topมาตรา 8 เมื่อประมวลกฎหมาย อาญาได้ใช้บังคับแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงกฎหมายลักษณะอาญา หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่ง กฎหมายลักษณะอาญา ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงประมวลกฎหมายอาญา หรือบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายอาญาในบทมาตราที่มีนัยเช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ได้ประกาศใช้มานานแล้วและได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายแห่งกระจัดกระจายกันอยู่ จึงเป็นการสมควรที่จะได้ชำระสะสาง และนำเข้ารูปเป็นประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับเดียวกันอนึ่ง ปรากฏว่าหลักการบางอย่างและวิธีการลงโทษบางอย่างควรจะได้ปรับปรุงให้สมกับกาล สมัยและแนวนิยมของนานาประเทศ ในสมัยปัจจุบันหลักเดิมบางประการจึงล้าสมัย สมควรจะได้ปรับปรุงเสียให้สอดคล้องกับ หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


สารบาญ
 
ภาค1 บทบัญญัติทั่วไป top
  ลักษณะ1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป  
  หมวด1 บทนิยาม 1
  หมวด2 การใช้ กฎหมายอาญา 2-17
  หมวด3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย top
  ส่วนที่1 โทษ 18-38
  ส่วนที่2 วิธีการ เพื่อความปลอดภัย 39-50
  ส่วนที่3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ 51-58
  หมวด4 ความรับผิด ในทางอาญา 59-79
  หมวด5 การพยายาม กระทำความผิด 80-82
  หมวด6 ตัวการ และผู้สนับสนุน 83-89
  หมวด7 การกระทำความผิด หลายบทหรือหลายกระทง 90-91
  หมวด8 การกระทำความผิดอีก 92-94
  หมวด9 อายุความ 95-101
  ลักษณะ2 บทบัญญัติ ที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 102-106
ภาค2 ความผิด top
  ลักษณะ1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร  
  หมวด1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 107-112
  หมวด2 ความผิดต่อความมั่งคงของรัฐ ภายในราชอาณาจักร 113-118
  หมวด3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ภายนอกราชอาณาจักร 119-129
  หมวด4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี กับต่างประเทศ 130-135
  ลักษณะ1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 135/1-135/4
  ลักษณะ2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง top
  หมวด1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 136-146
  หมวด2 ความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการ 147-166
  ลักษณะ3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม top
  หมวด1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ในการยุติธรรม 167-199
  หมวด2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม 200-205
  ลักษณะ4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา 206-208
  ลักษณะ5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข ของประชาชน 209-216
  ลักษณะ6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด ภยันตรายต่อประชาชน 217-239
  ลักษณะ7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง top
  หมวด1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา 240-249
  หมวด2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์ และตั๋ว 250-263
  หมวด3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 264-269
  หมวด4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 269/1-269/7
  หมวด5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง 269/8-269/15
  ลักษณะ8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า 270-275
  ลักษณะ9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ 276-287
  ลักษณะ10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย top
  หมวด1 ความผิดต่อชีวิต 288-294
  หมวด2 ความผิดต่อร่างกาย 295-300
  หมวด3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก 301-305
  หมวด4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา 306-308
  ลักษณะ11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง top
  หมวด1 ความผิดต่อเสรีภาพ 309-321
  หมวด2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ 322-325
  หมวด6 ความผิดฐานหมิ่นประมาท 326-333
  ลักษณะ12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ top
  หมวด1 ความผิดฐานลักทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ 334-336ทวิ
  หมวด2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ 337-340ตรี
  หมวด3 ความผิดฐานฉ้อโกง 341-348
  หมวด4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ 349-351
  หมวด5 ความผิดฐานยักยอก 352-356
  หมวด6 ความผิดฐานรับของโจร 357
  หมวด7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 358-361
  หมวด8 ความผิดฐานบุกรุก 362-366
ภาค3 ลหุโทษ 367-398
  top

  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update