กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  หน้าที่ 1 บรรพที่1 หลักทั่วไป บรรพที่2 หนี้ บรรพที่3 เอกเทศสัญญา บรรพที่4 ทรัพย์สิน บรรพที่5 ครอบครัว บรรพที่6 มรดก  
 
:: พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบทบัญญัติลักษณะ 23 สมาคม ของบรรพ 3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 3 ดังต่อไปนี้
(1) ให้ยกเลิกบทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้ใช้บังคับโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2468
(2) ให้ยกเลิกลักษณะ 23 สมาคม ของบรรพ 3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้ใช้บังคับโดยพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2471
(3) ให้ใช้บทบัญญัติท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่
มาตรา 4 เอกสารที่มีการใช้ตราประทับแทนการลงลายมือชื่อตาม มาตรา 9 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ซึ่งได้กระทำขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์เสมือนกับลงลายมือชื่อต่อไป
มาตรา 5 บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการให้กู้ยืมเงินที่ผู้เสมือนไร้ความสามารถได้กระทำขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 6 ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ที่ศาลได้ตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากยังมิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่หรือจัดทำยังไม่แล้วเสร็จ ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้นำ มาตรา52 และ มาตรา53 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
มาตรา 7 ให้องค์กรหรือหน่วยงานที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นทบวงการเมืองตามความหมายของ มาตรา72 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งถูกยกเลิกโดย มาตรา 3
(1) แห่งพระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อไป
มาตรา 8 ให้บรรดาสมาคมที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสมาคมตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้
สมาคมใดที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิได้ใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า "สมาคม" ประกอบกับชื่อของสมาคมให้ยื่นคำขอ แก้ไขข้อบังคับของสมาคมให้ถูกต้องตาม มาตรา80 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 9 สมาคมตาม มาตรา 8 วรรคหนึ่ง สมาคมใด มีวิธีจัดการโดยไม่มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคมตาม มาตรา79 (6) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ถ้าสมาคมนั้นไม่ดำเนินการยื่นคำขอแก้ไข ข้อบังคับของสมาคมและจัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคมภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมนั้นออกจากทะเบียน
มาตรา 10 สมาคมตาม มาตรา 8 วรรคหนึ่ง สมาคมใด มีสมาชิกไม่ถึงสิบคนหากสมาคมนั้นไม่ได้จัดให้มีจำนวนสมาชิกตาม มาตรา81 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมนั้นออกจากทะเบียนตาม มาตรา102 (5) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 11 ให้บรรดามูลนิธิที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นมูลนิธิตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าตราสารก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าว เป็นข้อบังคับของมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มูลนิธิใดที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิได้ใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า "มูลนิธิ" ประกอบกับชื่อของมูลนิธิ ให้ยื่นคำขอแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิให้ถูกต้องตาม มาตรา113 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 12 บรรดามูลนิธิที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและมิได้เป็นนิติบุคคลถ้าประสงค์จะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและใช้คำว่า "มูลนิธิ" ประกอบชื่อของตนต่อไป ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนตาม มาตรา 114 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 13 มูลนิธิตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่ง มูลนิธิใด มีข้อบังคับที่กำหนดให้มีผู้จัดการของมูลนิธิไม่ถึงสามคนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามูลนิธินั้นไม่ดำเนินการยื่น คำขอแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิเพื่อให้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินกิจการของมูลนิธิภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้นายทะเบียนดำเนินการตาม มาตรา128 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้เพื่อสั่งการให้แก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปถ้า ปรากฏว่ามูลนิธิใดไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ก็ให้นายทะเบียนร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิตาม มาตรา131 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 14 บรรดาระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และที่บัญญัติไว้ในลักษณะ 23 สมาคม ของบรรพ 3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และระยะเวลาที่กำหนดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ แตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิมให้นำระยะเวลาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ
มาตรา 15 ให้แก้เลขมาตราตามที่มีอยู่ในมาตราต่างๆ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเลขมาตราตามบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(1) " มาตรา 9" วรรคสองและวรรคสาม" ใน มาตรา1666 ให้แก้เป็น " มาตรา 9 วรรคสอง"
(2) " มาตรา 29" ใน มาตรา1464 และ มาตรา1519 ให้แก้เป็น " มาตรา 28"
(3) " มาตรา 34" ใน มาตรา1610 และ มาตรา1611 ให้แก้เป็น " มาตรา 32"
(4) " มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 63" ใน มาตรา1577 ให้แก้เป็น" มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 60"
(5) " มาตรา 65" ใน มาตรา1602 ให้แก้เป็น " มาตรา 62"
(6) " มาตรา 66" ใน มาตรา1602 ให้แก้เป็น " มาตรา 63"
(7) " มาตรา 81" ใน มาตรา1676 ให้แก้เป็น " มาตรา 110"
(8) " มาตรา 85" ใน มาตรา1677 ให้แก้เป็น " มาตรา 114"
(9) " มาตรา 130 วรรคสอง" ใน มาตรา360 ให้แก้เป็น " มาตรา 169 วรรคสอง"
(10) " มาตรา 189" ใน มาตรา248 และ มาตรา1754 ให้แก้เป็น " มาตรา 193/27"
มาตรา 16 บทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นที่อ้างถึงบทบัญญัติในบรรพ 1 หรือลักษณะ 23 ในบรรพ 3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงบทบัญญัติที่มีนัยเช่นเดียวกันในบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 17 บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความใน มาตรา 97 และ มาตรา 1297 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 18 ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี:: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ1 หลักทั่วไป
:: ข้อความเบื้องต้น มาตรา 1-3
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 4-14
:: ลักษณะ2 บุคคล
:: หมวด1 บุคคลธรรมดา
:: ส่วนที่1 สภาพบุคคลมาตรา 15-18
:: ส่วนที่2 ความสามารถมาตรา 19-36
:: ส่วนที่3 ภูมิลำเนามาตรา 37-47
:: ส่วนที่4 สาบสูญมาตรา 48-64
:: หมวด2 นิติบุคคล
:: ส่วนที่1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 65-77
:: ส่วนที่2 สมาคมมาตรา 78-109
:: ส่วนที่3 มูลนิธิมาตรา 110-136
:: ลักษณะ3 ทรัพย์มาตรา 137-148
:: ลักษณะ4 นิติกรรม
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 149-153
:: หมวด2 การแสดงเจตนามาตรา 154-171
:: หมวด3 โมฆะกรรมและโมฆียะมาตรา 172-181
:: หมวด4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลามาตรา 182-193
:: ลักษณะ5 ระยะเวลามาตรา 193/1-193/8
:: ลักษณะ6 อายุความ
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 193/9-193/29
:: หมวด2 กำหนดอายุความมาตรา 193/30-193/35

 
  บรรพ2 หนี้
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
:: หมวด1 วัตถุแห่งหนี้มาตรา 194-202
:: หมวด2 ผลแห่งหนี้
:: ส่วนที่1 การไม่ชำระหนี้มาตรา 203-225
:: ส่วนที่2 รับช่วงสิทธิมาตรา 226-232
:: ส่วนที่3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา 233-236
:: ส่วนที่4 เพิกถอนการฉ้อฉลมาตรา 237-240
:: ส่วนที่5 สิทธิยึดหน่วงมาตรา 241-250
:: ส่วนที่6 บุริมสิทธิมาตรา 251-252
1. บุริมสิทธิสามัญมาตรา 253-258
2. บุริมสิทธิพิเศษ
(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ มาตรา 259-272
(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ มาตรา 273-276
3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิมาตรา 277-280
4. ผลแห่งบุริมสิทธิมาตรา 281-289
:: หมวด3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนมาตรา 290-302
:: หมวด4 โอนสิทธิเรียกร้องมาตรา 303-313
:: หมวด5 ความระงับหนี้
:: ส่วนที่1 การชำระหนี้มาตรา 314-339
:: ส่วนที่2 ปลดหนี้มาตรา 340
:: ส่วนที่3 หักกลบลบหนี้มาตรา 341-348
:: ส่วนที่4 แปลงหนี้ใหม่มาตรา 349-352
:: ส่วนที่5 หนี้เกลื่อนกลืนกันมาตรา 353
:: ลักษณะ2 สัญญา
:: หมวด1 ก่อให้เกิดสัญญามาตรา 354-368
:: หมวด2 ผลแห่งสัญญามาตรา 369-376
:: หมวด3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับมาตรา 377-385
:: หมวด4 เลิกสัญญามาตรา 386-394
:: ลักษณะ3 จัดการงานนอกสั่งมาตรา 395-405
:: ลักษณะ4 ลาภมิควรได้มาตรา 406-419
:: ลักษณะ5 ละเมิด
:: หมวด1 ความรับผิดเพื่อละเมิดมาตรา 420-437
:: หมวด2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา 438-448
:: หมวด3 นิรโทษกรรมมาตรา 449-452

บรรพ3 เอกเทศสัญญา
:: ลักษณะ1 ซื้อขาย
:: หมวด1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
:: ส่วนที่1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 453-457
:: ส่วนที่2 การโอนกรรมสิทธิ์มาตรา 458-460
:: หมวด2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
:: ส่วนที่1 การส่งมอบมาตรา 461-471
:: ส่วนที่2 ความรับผิดชอบเพื่อชำรุดบกพร่อง มาตรา 472-474
:: ส่วนที่3 ความรับผิดในการรอนสิทธิมาตรา 475-482
:: ส่วนที่4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด มาตรา 483-485
:: หมวด3 หน้าที่ของผู้ซื้อมาตรา 486-490
:: หมวด4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
:: ส่วนที่1 ขายฝากมาตรา 491-502
:: ส่วนที่2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ มาตรา 503-508
:: ส่วนที่3 ขายทอดตลาดมาตรา 509-517
:: ลักษณะ2 แลกเปลี่ยนมาตรา 518-520
:: ลักษณะ3 ให้มาตรา 521-536
:: ลักษณะ4 เช่าทรัพย์
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 537-545
:: หมวด2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ให้เช่า มาตรา 546-551
:: หมวด3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า มาตรา 552-563
:: หมวด4 ความระงับแห่งสัญญาเช่ามาตรา 564-571
:: ลักษณะ5 เช่าซื้อมาตรา 572-574
:: ลักษณะ6 จ้างแรงงานมาตรา 575-586
:: ลักษณะ7 จ้างทำของมาตรา 587-607
:: ลักษณะ8 รับขนมาตรา 608-609
:: หมวด1 รับขนของมาตรา 610-633
:: หมวด2 รับขนคนโดยสารมาตรา 634-639
:: ลักษณะ9 ยืม
:: หมวด1 ยืมใช้คงรูปมาตรา 640-649
:: หมวด2 ยืมใช้สิ้นเปลืองมาตรา 650-656
:: ลักษณะ10 ฝากทรัพย์
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 657-671
:: หมวด2 วิธีเฉพาะการฝากเงินมาตรา 672-673
:: หมวด3 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม มาตรา 674-679
:: ลักษณะ11 ค้ำประกัน
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 680-685
:: หมวด2 ผลก่อนชำระหนี้มาตรา 686-692
:: หมวด3 ผลภายหลังชำระหนี้มาตรา 693-697
:: หมวด4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน มาตรา 698-701
:: ลักษณะ12 จำนอง
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 702-714
:: หมวด2 สิทธิจำนองครอบเพียงใดมาตรา 715-721
:: หมวด3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง มาตรา 722-727
:: หมวด4 การบังคับจำนองมาตรา 728-735
:: หมวด5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง มาตรา 736-743
:: หมวด6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง มาตรา 744-746
:: ลักษณะ13 จำนำ
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 747-757
:: หมวด2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ มาตรา 758-763
:: หมวด3 การบังคับจำนำมาตรา 764-768
:: หมวด4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำมาตรา 769
:: ลักษณะ14 เก็บของในคลังสินค้า
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 770-774
:: หมวด2 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า มาตรา 775-796
:: ลักษณะ15 ตัวแทน
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 797-806
:: หมวด2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ มาตรา 807-814
:: หมวด3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน มาตรา 815-819
:: หมวด4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคล ภายนอก มาตรา 820-825
:: หมวด5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน มาตรา 826-832
:: หมวด6 ตัวแทนค้าต่างมาตรา 833-844
:: ลักษณะ16 นายหน้ามาตรา 845-849
:: ลักษณะ17 ประนีประนอมยอมความมาตรา 850-852
:: ลักษณะ18 การพนันและขันต่อมาตรา 853-855
:: ลักษณะ19 บัญชีเดินสะพัดมาตรา 856-860
:: ลักษณะ20 ประกันภัย
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 861-868
:: หมวด2 ประกันวินาศภัย
:: ส่วนที่1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 869-882
:: ส่วนที่2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน มาตรา 883-886
:: ส่วนที่3 ประกันภัยค้ำจุนมาตรา 887-888
:: หมวด3 ประกันชีวิตมาตรา 889-897
:: ลักษณะ21 ตั๋วเงิน
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 898-907
:: หมวด2 ตั๋วแลกเงิน
:: ส่วนที่1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน มาตรา 908-926
:: ส่วนที่2 การรับรองมาตรา 927-937
:: ส่วนที่3 อาวัลมาตรา 938-940
:: ส่วนที่4 การใช้เงินมาตรา 941-949
:: ส่วนที่5 การสอดเข้าแก้หน้ามาตรา 950
(1) การรับรองเพื่อแก้หน้ามาตรา 951-953
(2) การใช้เงินเพื่อแก้หน้ามาตรา 954-958
:: ส่วนที่6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน มาตรา 959-974
:: ส่วนที่7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับมาตรา 975-981
:: หมวด3 ตั๋วสัญญาใช้เงินมาตรา 982-986
:: หมวด4 เช็คมาตรา 987-1000
:: หมวด5 อายุความมาตรา 1001-1005
:: หมวด6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย มาตรา 1006-1011
:: ลักษณะ22 หุ้นส่วนและบริษัท
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1012-1024
:: หมวด2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
:: ส่วนที่1 บทวิเคราะห์มาตรา 1025
:: ส่วนที่2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้น ส่วน ด้วยกันเอง มาตรา 1026-1048
:: ส่วนที่3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้น ส่วน กับบุคคลภายนอก มาตรา 1049-1054
:: ส่วนที่4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้น ส่วนสามัญ มาตรา 1055-1063
:: ส่วนที่5 การจดทะเบียนห้างหุ้น ส่วนสามัญ มาตรา 1064-1072
:: ส่วนที่6 การควบห้างหุ้น ส่วนจดทะเบียนเข้ากัน มาตรา 1073-1076
:: หมวด3 ห้างหุ้น ส่วนจำกัด มาตรา 1077-1095
:: หมวด4 บริษัทจำกัด
:: ส่วนที่1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด มาตรา 1096-1116
:: ส่วนที่2 หุ้นและผู้ถือหุ้นมาตรา 1117-1143
:: ส่วนที่3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด
1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1144-1149
2. กรรมการมาตรา 1150-1170
3. ประชุมใหญ่มาตรา 1171-1195
4. บัญชีงบดุลมาตรา 1196-1199
5. เงินปันผลและเงินสำรองมาตรา 1200-1205
6. สมุดและบัญชีมาตรา 1206-1207
:: ส่วนที่4 การสอบบัญชีมาตรา 1208-1214
:: ส่วนที่5 การตรวจมาตรา 1215-1219
:: ส่วนที่6 การเพิ่มทุนและลดทุนมาตรา 1220-1228
:: ส่วนที่7 หุ้นกู้มาตรา 1229-1235
:: ส่วนที่8 เลิกบริษัทจำกัดมาตรา 1236-1237
:: ส่วนที่9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน มาตรา 1238-1243
:: ส่วนที่10 หนังสือบอกกล่าวมาตรา 1244-1245
:: ส่วนที่11 การถอนทะเบียนบริษัทร้างมาตรา 1246
:: หมวด5 การชำระบัญชีห้างหุ้น ส่วน จดทะเบียน ห้างหุ้น ส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด มาตรา 1247-1273
:: ลักษณะ23 สมาคมมาตรา 1274-1297

บรรพ4 ทรัพย์สิน
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1298-1307
:: ลักษณะ2 กรรมสิทธิ์
:: หมวด1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์มาตรา 1308-1334
:: หมวด2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้กรรมสิทธิ์ มาตรา 1335-1355
:: หมวด3 กรรมสิทธิ์รวมมาตรา 1356-1366
:: ลักษณะ3 ครอบครองมาตรา 1367-1386
:: ลักษณะ4 ภารจำยอมมาตรา 1387-1401
:: ลักษณะ5 อาศัยมาตรา 1402-1409
:: ลักษณะ6 สิทธิเหนือพื้นดินมาตรา 1410-1416
:: ลักษณะ7 สิทธิเก็บกินมาตรา 1417-1428
:: ลักษณะ8 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 1429-1434

บรรพ5 ครอบครัว
:: ลักษณะ1 การสมรส
:: หมวด1 การหมั้นมาตรา 1435-1447/2
:: หมวด2 เงื่อนไขแห่งการสมรสมาตรา 1448-1460
:: หมวด3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา มาตรา 1461-1464/1
:: หมวด4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา มาตรา 1465-1493
:: หมวด5 ความเป็นโมฆะของการสมรสมาตรา 1494-1500
:: หมวด6 การสิ้นสุดแห่งการสมรสมาตรา 1501-1535
:: ลักษณะ2 บิดามารดากับบุตร
:: หมวด1 บิดามารดามาตรา 1536-1560
:: หมวด2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร มาตรา 1561-1584/1
:: หมวด3 ความปกครองมาตรา 1585-1598/18
:: หมวด4 บุตรบุญธรรมมาตรา 1598/19-1598/37
:: ลักษณะ3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู มาตรา 1598/38-1598/41

บรรพ6 มรดก
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
:: หมวด1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกมาตรา 1599-1603
:: หมวด2 การเป็นทายาทมาตรา 1604-1607
:: หมวด3 การตัดมิให้รับมรดกมาตรา 1608-1609
:: หมวด4 การสละมรดกและอื่น ๆ มาตรา 1610-1619
:: ลักษณะ2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1620-1628
:: หมวด2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม ในลำดับและชั้นต่าง ๆ มาตรา 1629-1631
:: หมวด3 การแบ่ง ส่วนมรดกของทายาทโดยธรรม ในลำดับและชั้นต่าง ๆ
:: ส่วนที่1 ญาติมาตรา 1632-1634
:: ส่วนที่2 คู่สมรสมาตรา 1635-1638
:: หมวด4 การรับมรดกแทนที่กันมาตรา 1639-1645
:: ลักษณะ3 พินัยกรรม
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1646-1654
:: หมวด2 แบบพินัยกรรมมาตรา 1655-1672
:: หมวด3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม มาตรา 1673-1685
:: หมวด4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ มาตรา 1686-1692
:: หมวด5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม มาตรา 1693-1699
:: หมวด6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม มาตรา 1700-1710
:: ลักษณะ4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
:: หมวด1 ผู้จัดการมรดกมาตรา 1711-1733
:: หมวด2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงิน และการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก มาตรา 1734-1744
:: หมวด3 การแบ่งมรดกมาตรา 1745-1752
:: ลักษณะ5 มรดกที่ไม่มีผู้รับมาตรา 1753
:: ลักษณะ6 อายุความมาตรา 1754-1755


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update