แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
 
กลับไปที่หน้าสารบาญหมวด 6 อากรแสตมป์
Topมาตรา 103 ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เป็นเป็นอย่างอื่น
"ตราสาร" หมายความว่า เอกสารที่ต้องเสียอากรตามหมวดนี้
"กระดาษ" หมายความตลอดถึงแผ่นหนังฟอกหรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งใช้เขียน ตราสาร
"แสตมป์" หมายความว่า แสตมป์ปิดทับหรือแสตมป์ดุนบนกระดาษ และแสตมป์ดุนบนกระดาษนี้ให้หมายความรวมถึงแสตมป์พิมพ์ทับบนกระดาษด้วย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดลักษณะโดยกฎกระทรวง
"กระทำ" เมื่อใช้เกี่ยวกับตราสาร หมายความว่า การลงลายมือชื่อ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
"ปิดแสตมป์" หมายความว่า การปิดแสตมป์ทับกระดาษหรือการมีแสตมป์ ดุนบนกระดาษ
"ขีดฆ่า" หมายความว่า การกระทำเพื่อมิให้ใช้แสตมป์ได้อีกโดยในกรณี แสตมป์ปิดทับได้ลงลายมือชื่อหรือลงชื่อห้างร้านบนแสตมป์ หรือขีดเส้นคร่อมฆ่า แสตมป์ที่ปิดทับกระดาษและลงวัน เดือน ปี ที่กระทำสิ่งเหล่านี้ด้วย ในกรณี แสตมป์ดุนได้เขียนบนตราสาร หรือยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับ แสตมป์ดุลให้แสตมป์ดุลประกฎอยู่ในด้านหน้าของตราสารนั้น
"ปิดแสตมป์บริบูรณ์" หมายความว่า
(1) ในกรณีแสตมป์ปิดทับ คือการได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ทับกระดาษ ก่อนกระทำหรือในทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาที่ไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและ ได้ขีดฆ่าแสตมป์แล้ว หรือ
(2) ในกรณีแสตมป์ดุน คือการได้เสียอากรโดยใช้กระดาษมีแสตมป์ดุน เป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดฆ่าแล้วหรือโดยยื่นตราสารให้พนัก งานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุนและชำระเงิน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าอากรที่ ต้องเสียและขีดฆ่าแล้ว หรือ
(3) ในกรณีชำระเป็นตัวเงิน คือการได้เสียอากรเป็นตัวเงินเป็นราคา ไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียตามบทบัญญัติในหมวดนี้ หรือตามระเบียบที่อธิบดีจะ ได้กำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
การปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามที่กำหนดใน (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น นั้นให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้ปฏิบัติตามที่กำหนดใน (3) แทนได้
"ใบรับ" หมายความว่า
(ก) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับ ได้รับฝากหรือได้รับชำระเงินหรือตั๋วเงินหรือ
(ข) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าหนี้หรือสิทธิ เรียกร้องได้ชำระหรือปลดให้แล้ว
บันทึกหรือหนังสือที่กล่าวนั้นจะมีลายมือชื่อของบุคคลใด ๆ หรือไม่ ไม่สำคัญ
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
"นายตรวจ" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
หมายเหตุมาตรา 103 นิยามคำว่า "แสตมป์" แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2494
มาตรา 103 นิยามคำว่า "ขีดฆ่า","ปิดแสตมป์บริบูรณ์" แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2483
มาตรา 103 นิยามคำว่า "นายตรวจ" เพิ่มเติมโดยพรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ.2482
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update