แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
 
กลับไปที่หน้าสารบาญหมวด 1ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
Topมาตรา 13ทวิ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรประกอบด้วยปลัด กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรม ศุลกากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนสามคนซึ่ง รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
Topมาตรา 13ตรี ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม มาตรา 13ทวิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้
Topมาตรา 13จัตวา นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม มาตรา 13ตรี กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีให้ออก
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็น บุคคลล้มละลาย
(5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่น เป็นกรรมการแทน
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า กำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
Topมาตรา 13เบญจ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็น องค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกกรรมการคน หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
Topมาตรา 13ฉ ให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเป็น เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
Topมาตรา 13สัตต คณะกรรมการตาม มาตรา 13ทวิ มีอำนาจ
(1) กำหนดขอบเขตในการใช้อำนาจ ของเจ้าพนักงานประเมิน และพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบ และประเมินภาษีอากร
(3) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมสรรพากรขอความเห็น
(4) ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรี ในการจัดเก็บภาษี อากร
การกำหนดตาม (1) และ (2)เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ รัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้เจ้าพนักงานประเมิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตาม (3) ให้เป็นที่สุด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยในภายหลัง คำวินิจฉัยเปลี่ยน แปลงนั้นมิให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง เว้นในกรณีที่มีคำพิพากษาอันถึงที่ สุดมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยก็ให้เจ้าพนักงานประเมิน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามคำพิพากษาในส่วนที่เป็นโทษ ย้อนหลังได้เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นคู่ความในคดีนั้น
Topมาตรา 13อัฎฐ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ที่ต้องวินิจฉัยตาม มาตรา 13สัตต (3) จะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่อง นั้นมิได้
หมายเหตุหมวด 1ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มาตรา 13ทวิ มาตรา 13ตรี มาตรา 13จัตวา มาตรา 13เบญจ มาตรา 13ฉ มาตรา 13สัตต และมาตรา 13อัฏฐ เพิ่มเติมโดยพรก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2525

  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update