แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480) อาทิตย์ทิพอาภา พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2481 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรตราประมวลรัษฎากรเพื่อปรับปรุงการ รัษฎากรตามหลักความเป็นธรรมแก่สังคม
จึงมีพระราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
Topมาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติแห่ง ประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481"
Topมาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป
Topมาตรา 3 ให้ใช้ประมวลรัษฎากรตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นต่อไป เว้นแต่บทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 6 ว่าด้วยอากรแสตมป์นั้น ให้ใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป
Topมาตรา 4 นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติ เงินรัชชูปการ พุทธศักราช 2468
(2) พระราชบัญญัติ ลักษณะเก็บเงินค่านา ร.ศ.119
(3) พระราชบัญญัติ ลักษณะการเก็บภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช 2464
(4) พระราชบัญญัติ เปลี่ยนวิธีเก็บภาษียา ร.ศ.119
(5) ประกาศพระราชทานยกเงินอากรสวนใหญ่ค้างเก่าและเดินสำรวจต้นผลไม้ใหม่ สำหรับเก็บเงินอากรสวนใหญ่ รัตนโกสินทร์ศก 130
(6) พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ พุทธศักราช 2485
(7) พระราชบัญญัติ ภาษีการค้า พุทธศักราช 2475
(8) พระราชบัญญัติ ภาษีการธนาคารและการประกันภัย พุทธศักราช 2476
(9) บรรดาพิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎ ประกาศ และบทกฎหมายอื่น ซึ่งออกเพื่อ แก้ไขเพิ่มเติมหรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
และนับตั้งแต่วันใช้บทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 6 แห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติอากรแสตมป์ พุทธศักราช 2475 กับบรรดาพิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎ และบทกฎหมายอื่น ซึ่งออกเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือดำ เนินการตามพระราชบัญญัตินั้น
Topมาตรา 5 บรรดาพระราชบัญญัติ ประกาศ พิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎ และบท กฎหมายที่ให้ยกเลิกตามความในมาตรา 4 วรรคแรกนั้น ยังคงให้ใช้บังคับได้ในการเก็บภาษีอากร จำนวนพุทธศักราชต่าง ๆ ก่อนใช้ประมวลรัษฎากร
ส่วนพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎ และบทกฎหมาย ที่ให้ยกเลิกตามความใน มาตรา 4 วรรคสุดท้าย ก็ยังคงให้ใช้บังคับได้ในการเก็บอากรที่จะพึงเรียกเก็บได้ก่อนใช้บทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 6 แห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์
Topมาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี


สารบาญ
 
ลักษณะ1 ข้อความเบื้องต้น 1-4ทศ
ลักษณะ2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพพากร  
  หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 5-13
  หมวด1ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 13ทวิ-13อัฏฐ
  หมวด2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน 14-16
  ส่วน1 การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร 17-27จัตวา
  ส่วน2 การอุทธรณ์ 28-34
  ส่วน3 บทกำหนดโทษ 35-37ทวิ
  หมวด3 ภาษีเงินได้ Top
  ส่วน1 ข้อความทั่วไป 38-39
  ส่วน2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา 40-64
  ส่วน3 การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 65-76ตรี
  หมวด4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม Top
  ส่วน1 ข้อความทั่วไป 77
  ส่วน2 ความรับผิดในการเสียภาษ 78
  ส่วน3 ฐานภาษี 79
  ส่วน4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 80
  ส่วน5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 81
  ส่วน6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวนภาษี 82
  ส่วน7 การยื่นแบบและการชำระภาษี 83
  ส่วน8 เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 84
  ส่วน9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 85
  ส่วน10 ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ 86
  ส่วน11 การจัดทำรายงานและการเก็บรักษาหลักฐานและ เอกสาร 87
  ส่วน12 อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน 88
  ส่วน13 เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม 89
  ส่วน14 บทกำหนดโทษ 90
  หมวด5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 91
  หมวด6 อากรแสตมป์ 103
  ส่วน1 การเสียอากร 104-112
  ส่วน2 เบ็ดเตล็ด 113-123ตรี
  ส่วน3 บทลงโทษ 124-129
    Top
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update