แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
 
 
     
 
รวม คำสั่ง [จัดเรียงตามตัวอักษร]

กรมสรรพากร กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง
กรมการประกันภัย กระทรวงสาธารณสุข นายทะเบียน
กรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรม นายกรัฐมนตรี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา การคลัง ทะเบียนพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร การเลือกตั้ง ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กระทรวงพาณิชย์ การประปานครหลวง ส่งเสริมการลงทุน

  คำสั่งการประปานครหลวง
  ที่ 354/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ สำหรับที่พักอาศัยของโครงการบ้านเอื้ออาทร [อ่าน]
top
  คำสั่งกรมการค้าภายใน
  ที่ 284/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [อ่าน]
top
  คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ที่ 259/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [อ่าน]
top
  คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง
  ที่ 26/2546 เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.2535 [อ่าน]
top
  คำสั่งกรมการประกันภัย
  ที่ 247/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [อ่าน]
ที่ 248/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [อ่าน]
top
  คำสั่งกรมสรรพากร
  ที่ ท.ป. 127/2546 เรื่อง มอบหมายให้สั่งงดเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้า
หรือหากำไรบางกรณี [อ่าน]
ที่ ท.ป. 128/2546 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร [อ่าน]
ที่ ท.ป. 148/2548 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร [อ่าน]
ที่ ป. 124/2546 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (2)
แห่งประมวลรัษฎากรเฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) [อ่าน]
ที่ ป. 125/2546 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการเลขหมายโทรศัพท์
และค่าบริการโทรศัพท์ [อ่าน]
ที่ ป. 126/2546 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยอากาศยานและผู้ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน [อ่าน]
ที่ ป. 127/2546 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรณีการให้บริการที่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ
โดยมีเหตุอันสมควรตาม มาตรา 65ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร [อ่าน]
top
  คำสั่งกรุงเทพมหานคร
  ที่ 1267/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [อ่าน]
top
  คำสั่งกระทรวงการคลัง
  ที่ 130/2546 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี [อ่าน]
top
  คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
  ที่ 121/2546 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร [อ่าน]
top
  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย
  ที่ 386/2547 เรื่อง การจำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว [อ่าน]
top
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
  ที่ 1068/2546 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา [อ่าน]
top
  คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
  ที่ 467/2546 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. แร่ พ.ศ.2510 [อ่าน]
top
  คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ที่ 5/2546 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม [อ่าน]
top
  คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ที่ 5/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการรับคำร้อง และวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [อ่าน]
ที่ 5/2547 เรื่อง ให้นายอำเภอปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. [อ่าน]
ที่ 54/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเภทที่มีลักษณะตามความใน ม.136 แห่งพรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง [อ่าน]
ที่ 95/2546 เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งตามนัย ม.19 แห่งพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 [อ่าน]
ที่ 592/2548 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.พิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.สตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.สิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 และจ.อุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำสั่งนายทะเบียน
  ที่ 40/2546 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินเอาประกันภัยให้สูงขึ้นสำหรับรถยนต์นั่ง (รหัส 110 120) และรถจักรยานยนต์
(รหัส 610 620) [อ่าน]
top
  คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  ที่ 2/2546 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง [อ่าน]
ที่ 4/2547 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง [อ่าน]
ที่ 3/2548 เรื่อง มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจตามพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 [อ่าน]
ที่ 5/2548 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 [อ่าน]
top
  คำสั่งสำนักงานทะเบียบหุ้นส่วนบริษัทกลาง
  ที่ 26/2546 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง [อ่าน]
การกำหนดเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ เลขทะเบียนห้างหุ้นส่วนและเลขทะเบียนบริษัทจำกัด พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
  วิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
 
     

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update