กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกรมสรรพากร
:: ที่ ท.ป. 127/2546
:: เรื่อง มอบหมายให้สั่งงดเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรบางกรณี ข้อที่ 1-2

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร บางกรณี อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 (7) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อ 2 ข้อ 11 และ ข้อ 13 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตาม มาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 67ตรี มาตรา 89 และ มาตรา 91/21 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 มอบหมายให้สรรพากรพื้นที่ สำหรับเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้น มีอำนาจสั่งงดเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยไม่ต้องมีคำร้องของบุคคลที่ต้องเสียเบี้ยปรับ และไม่จำกัดจำนวนเบี้ยปรับ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตาม มาตรา 3 (6) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 หรือ มาตรา 4 (6) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2542
การสั่งงดเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งได้ก่อนเจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมิน
ข้อ 2[1] คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update