กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ที่ 95/2546
:: เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งตามนัย มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541[1]

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แล้วนั้น ทำให้มีการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นมิได้แล้วเสร็จไปโดยเร็ว ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการโดยพลัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วเสร็จโดยรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ร้องคัดค้าน ผู้ถูกร้องคัดค้าน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้การพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปโดยรอบคอบและเที่ยงธรรม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 (5) แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 46/2546 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการให้โอกาสผู้ร้อง ผู้ถูกคัดค้านหรือผู้ถูกกล่าวหามีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงหลักฐาน รวมทั้งต้องให้โอกาสมาให้ถ้อยคำตามนัย มาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ประกอบกับ ข้อ 40 และ ข้อ 41 ของ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update