กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกรมสรรพากร
:: ที่ ท.ป. 128/2546
:: เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 มาตรา 83 และ มาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ ข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 112/2545 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545
"กรณีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาม ข้อ 2 (1) มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากรสรรพากรพื้นที่สาขาอาจแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป เป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากรก็ได้"
ข้อ 2[1] คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update