กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกรุงเทพมหานคร
:: ที่ 1267/2546
:: เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[1]

โดยที่เป็นการสมควรมอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการดำเนินการตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2502 ให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 50 และ มาตรา 81 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมอบอำนาจในการดำเนินการตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2502 ให้ผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่ที่มีการปลูกสร้างอาคาร หรือปลูกปักสิ่งใดๆ ลงในที่ดิน ในแม่น้ำ ลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือรุกล้ำเข้าไปในที่ดังกล่าว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. การไปตรวจสถานที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร หรือปลูกปักสิ่งใดๆ ลงในที่ดินในแม่น้ำลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือรุกล้ำเข้าไปในที่ดังกล่าว
2. การออกคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกปักนั้น ให้รื้อถอนไปให้พ้นที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update