กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกระทรวงการคลัง
:: ที่ 130/2546
:: เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี[1]

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2535 จึงแต่งตั้งให้
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update