กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ที่ 5/2546
:: เรื่อง มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการรับคำร้อง และวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อที่ 1-2

เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับคำร้องและวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ประกอบกับ มาตรา 5 มาตรา 49 และ มาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการรับคำร้องและวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
ข้อ 1 การมอบอำนาจในการรับคำร้องและวินิจฉัย
1.1 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแห่งท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการยื่นคำร้องอยู่ในเขตจังหวัด เป็นผู้รับคำร้องและพิจารณาวินิจฉัย กรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้สมัครผู้ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้รับสมัครและประกาศ ให้ผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(2) กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ถอนชื่อ ผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
1.2 การพิจารณาวินิจฉัยคำร้องต้องดำเนินการเป็นองค์คณะ ซึ่งต้องประกอบด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้งคณะเป็นองค์คณะพิจารณา ถ้ามาไม่ครบทั้งคณะต้องมีกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ในห้าจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นเลขานุการ
การลงมติวินิจฉัยให้ผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ให้ใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ทำเป็นหนังสือตามแบบ 1 สำหรับกรณีคำวินิจฉัยคำร้องตาม 1.1 (1) และตามแบบ 2 สำหรับกรณีคำวินิจฉัยคำร้องตาม 1.1 (2) ท้ายคำสั่งนี้ และลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่วินิจฉัยทุกคน
1.3 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ได้รับคำร้องตาม 1.1 แจ้งการรับคำร้องและส่งสำเนาคำร้องทางโทรสารไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่ได้รับคำร้องและเมื่อการพิจารณาวินิจฉัยเสร็จสิ้น ให้จัดส่งสำเนาคำวินิจฉัยทางโทรสารไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน
ข้อ 2 การดำเนินการรับคำร้องและวินิจฉัย
2.1 การยื่นคำร้องและการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องกรณี 1.1 (1) ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ให้ผู้ร้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบคำร้อง และบัญชีพยานหลักฐานโดยจัดทำสำเนาจำนวนหนึ่งชุด ต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในสามวันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(2) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนดวัน เวลา และสถานที่นัดพิจารณาภายในสามวันนับแต่วันได้รับคำร้อง และแจ้งให้ผู้ร้องและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยพลันก่อนวันนัดพิจารณา พร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องจำนวนหนึ่งชุดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อยื่นคำคัดค้านคำร้อง
(3) ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำคำคัดค้านคำร้อง เอกสารประกอบคำคัดค้าน และบัญชีพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผลในคำคัดค้านว่า คำร้องไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร โดยแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุน ว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้กระทำโดยชอบอย่างไร มายื่นก่อนเริ่มการพิจารณา
(4) ในวันนัดพิจารณา เมื่อผู้ร้องและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพร้อมกันแล้ว ให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งปวง หากฝ่ายใดโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เลขานุการจดบันทึกข้อโต้แย้งนั้นไว้ และต้องจดบันทึกการให้ถ้อยคำของแต่ละฝ่ายไว้ด้วย หากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสมบูรณ์ของพยานหลักฐาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะสั่งให้นำพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมก็ได้
การรับฟังการชี้แจงของทั้งสองฝ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสองวัน นับแต่วันนัดพิจารณา
หากผู้ร้องไม่มาในวันนัดพิจารณาให้ยกคำร้อง
(5) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการพิจารณาและทำคำวินิจฉัยให้เสร็จ ภายในห้าวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการพิจารณา
(6) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แจ้งคำวินิจฉัยไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ร้องโดยพลัน และให้ปิดประกาศคำวินิจฉัยไว้ ณ ที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีคำสั่งให้รับสมัคร ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศชื่อผู้ร้องนั้นเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง โดยเร็วและต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
2.2 การยื่นคำร้องและการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องกรณี 1.1 (2) ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ให้ผู้ร้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบคำร้อง และบัญชีพยานหลักฐานโดยจัดทำสำเนาจำนวนสองชุด ต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
(2) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด วัน เวลา และสถานที่นัดพิจารณาภายในสามวันนับแต่วันได้รับคำร้องและแจ้งให้ผู้ร้อง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สมัครที่ถูกร้องทราบโดยพลันก่อนวันนัดพิจารณา พร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สมัครที่ถูกร้องฝ่ายละหนึ่งชุดทราบเพื่อยื่นคำคัดค้านคำร้อง
(3) ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สมัครที่ถูกร้องจัดทำคำคัดค้านคำร้อง เอกสารประกอบคำคัดค้าน และบัญชีพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผลในคำคัดค้านว่า คำร้องไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร โดยแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนว่าประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้กระทำโดยชอบอย่างไร มายื่นก่อนเริ่มการพิจารณา
(4) การพิจารณาวินิจฉัยคำร้องตาม 1.1 (2) ให้นำความใน 2.1 (4) และ (5) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(5) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งคำวินิจฉัย ไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร้องและผู้สมัครที่ถูกร้องโดยพลัน และให้ปิดประกาศคำวินิจฉัยไว้ ณ ที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมี คำสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครที่ถูกร้องให้ผู้อำนวย การการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการถอนชื่อผู้นั้นจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยเร็ว และต้องปิดประกาศคำวินิจฉัย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งและสถานที่อื่นที่เห็นสมควรด้วย


:: สั่ง ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update