กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งนายทะเบียน
:: ที่ 40/2546
:: เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินเอาประกันภัยให้สูงขึ้นสำหรับรถยนต์นั่ง(รหัส 110 120) และรถจักรยานยนต์ (รหัส 610 620)


ตามที่ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 30/2542 เรื่อง ให้ใช้แบบข้อความตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง แทนแบบข้อความพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก ลงวันที่ 14 กันยายน 2542 และคำสั่งนายทะเบียนที่ 6/2543 เรื่อง ให้แก้ไขแบบข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2543 นั้น
บัดนี้ นายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามคำสั่งดังกล่าวเสียใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามสภาพอันแท้จริงของราคารถยนต์ในปัจจุบันให้มากขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 30 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 60 ล้านบาท สำหรับรถยนต์นั่ง (รหัส 110 120) และจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 2 ล้านบาท สำหรับรถจักรยานยนต์ (รหัส 610 620) ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่แนบท้ายคำสั่งนี้
คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update