กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
:: ที่ 26/2546
:: เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง ข้อที่ 1-2


เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) นายทะเบียนกลาง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางจึงมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 1/2542 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ข้อ 2 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
(1) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2) ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ
(3) ผู้อำนวยการสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ
(4) ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลธุรกิจ
(5) ผู้อำนวยการกองนิติการ
(6) ข้าราชการสังกัดสำนักทะเบียนธุรกิจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองธุรกิจการค้าภูมิภาค ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการจดทะเบียน ผู้อำนวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อำนวยการส่วนบริการจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ผู้อำนวยการสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์การจดทะเบียน 1-3
(7) ข้าราชการสังกัดสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดเก็บเอกสารทะเบียนธุรกิจ และผู้อำนวยการส่วนบริการตรวจค้นและรับรองเอกสาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรจิต สิงคาวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายทะเบียนกลาง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update