กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
:: ที่ 121/2546
:: เรื่อง มอบอำนาจในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 52/2545 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
ข้อ 2 ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม พระราชกฤษฎีกา ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2490 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกา ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2494 ทั้งในกรณีการส่งออกไปแสดงเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประเทศไทยและการส่งออกในกรณีอื่น
ข้อ 3 การอนุญาตให้ส่งออกซึ่งสินค้าดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update