กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งการประปานครหลวง
:: ที่ 354/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ สำหรับที่พักอาศัยของโครงการบ้านเอื้ออาทร

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง การจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบ้านเอื้ออาทร อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 5 ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 116 ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2543 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ สำหรับที่พักอาศัยของโครงการบ้านเอื้ออาทร ดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิ
ผู้มีสิทธิตามคำสั่งนี้ ต้องเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรและขอใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว
2. การยื่นคำขอ
2.1 ในการจัดให้มีโครงการบ้านเอื้ออาทรแต่ละโครงการ ให้การเคหะแห่งชาติยื่นคำขอใช้หลักเกณฑ์ตามคำสั่งนี้ต่อการประปานครหลวง โดยให้แสดงแบบอาคารพักอาศัย ผังบริเวณโครงการและจำนวนหน่วยที่พักอาศัย
2.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการการประปานครหลวงตามคำขอใน ข้อ 2.1 แล้ว ให้การเคหะแห่งชาติรวบรวมและยื่นคำขอติดตั้งประปาใหม่ ให้ผู้มีสิทธิตาม ข้อ 1
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่
การเคหะแห่งชาติสามารถเลือกขอส่วนลดค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 กรณีที่การประปานครหลวงไม่ช่วยลงทุนค่าใช้จ่ายในการวางท่อจ่ายน้ำภายในโครงการและ/หรือการวางท่อ เพื่อบรรจบท่อประปาของการประปานครหลวงให้คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่แบบเหมาจ่าย (Flat rate) โดยมอบส่วนลด 30% จากอัตราที่กำหนด (ไม่รวมเงินค่าประกันการใช้น้ำ) หรือ
3.2 กรณีที่การประปานครหลวงช่วยลงทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ ตามคำสั่งการประปานครหลวงที่ 109/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ให้คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่แบบเหมาจ่าย (Flat rate) ตามอัตราที่กำหนดโดยไม่มีส่วนลดใดๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุธรรม ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update