กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
:: ที่ 1068/2546
:: เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

ด้วยมาตรฐานในการละลาย (dissolution) ของยาชนิดเม็ดและแคปซูลหลายชนิดมีความสัมพันธ์กับการออกฤทธิ์ในการรักษาโรค ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีคำสั่ง ที่ 218/2536 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2536 ให้ผู้รับอนุญาต ผลิตและนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาดังกล่าว โดยกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (dissolution) ในทะเบียนตำรับยาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่มีคำสั่ง เมื่อพ้นกำหนดแล้วจะดำเนินการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายต่อไป บัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่ามีผู้รับอนุญาตจำนวน 6 รายที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาตามคำสั่งดังกล่าวรวม 22 ตำรับ คณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 จึงมีมติให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาดังกล่าวรวม 22 ตำรับ เนื่องจากตำรับยาดังกล่าวเป็นยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรืออาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้
ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาจึงสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution) ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 218/2536 จำนวน 22 ตำรับ ดังนี้
1. FRURINE - 40 TABLETS เลขทะเบียนที่ 1A 1624/30 ผลิตโดยบริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด
2. PRAZIQUANTEL TABLETS เลขทะเบียนที่ 1A 1498/28 ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพาตาร์แลบ
3. INCOMETHACIN CAPSULES เลขทะเบียนที่ 1A 1942/30 ผลิตโดยบริษัท เมดิแคป จำกัด
4. WENREXCHOL CAPSULES เลขทะเบียนที่ 1A 139/31 ผลิตโดยโรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซี
5. COCORIN CAPSULE 250 MG. เลขทะเบียนที่ 1A 336/29 ผลิตโดยโรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซี
6. COCORIN CAPSULES 250 MG. เลขทะเบียนที่ 1A 338/29 ผลิตโดยโรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซี
7. WENREXMICIN เลขทะเบียนที่ 1A 726/30 ผลิตโดยโรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซี
8. WENREXMICIN - V CAPSULES เลขทะเบียนที่ 1A 646/27 ผลิตโดยโรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซี
9. CHLORAM CAPSULES เลขทะเบียนที่ 1A 144/26 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
10. RESIDAR TABLETS เลขทะเบียนที่ 2A 695/27 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
11. PREDSONE TABLET เลขทะเบียนที่ 1A 825/27 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
12. TRIKOMY TABLETS เลขทะเบียนที่ 1A 883/31 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
13. GRISEOFULVIN 125MG.TABLETS เลขทะเบียนที่ 1A 6/26 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
14. QUINMY TABLETS เลขทะเบียนที่ 1A 16/26 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
15. LAFIVE TABLETS เลขทะเบียนที่ 1A 341/27 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
16. RIFAM CAPSULES เลขทะเบียนที่ 1A 515/27 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
17. PREFEN TABLETS เลขทะเบียนที่ 1A 516/27 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
18. GRISEOFULVIN 500 MG. TABLETS เลขทะเบียนที่ 1A 1118/27 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
19. R.M. MYCIN TABLETS เลขทะเบียนที่ 1A 1252/27 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสัชกรรมเรมี่ฟาร์ม จำกัด
20. ORADON เลขทะเบียนที่ 1C 14/28 นำเข้าโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด โรเยลดรักส์
21. INDOMETHACIN 25 เลขทะเบียนที่ 1C 119/29 นำเข้าโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดโรเยลดรักส์
22. INDOMETHACIN 50 เลขทะเบียนที่ 1C 120/29 นำเข้าโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดโรเยลดรักส์
ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update