กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
:: ที่ 467/2546
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ แร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการะทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เทศบาลตำบล
1.1 นายกเทศมนตรี
1.2 ปลัดเทศบาล
1.3 ผู้อำนวยการสำนักหรือกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. องค์การบริหารส่วนตำบล
2.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2.3 ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจ และหน้าที่ปฏิบัติตาม มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510 เฉพาะในเขตท้องที่ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนโดยให้มีหน้าที่เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ และการให้ความเห็น/คำแนะนำและการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนจากการทำเหมืองแร่ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ สำหรับในด้านการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update