กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
:: ที่ 5/2546
:: เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตามที่ได้มีมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2546 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2546 เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็ง SMEs ไทย
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จึงให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีองค์ประกอบและขอบข่ายการทำงาน ดังนี้
องค์ประกอบ
(1) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานอนุกรรมการ
(2) ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อนุกรรมการ
(3) ผู้แทนกรมส่งเสริมการส่งออก อนุกรรมการ
(4) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อนุกรรมการ
(5) ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
(6) ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย อนุกรรมการ
(7) ผู้แทนสมาคมของขวัญของชำร่วยไทย อนุกรรมการ
(8) ผู้แทนสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน อนุกรรมการ
(9) ผู้แทนสมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย อนุกรรมการ
(10) ผู้แทนสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
(11) ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อนุกรรมการ
(12) ผู้แทนสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อนุกรรมการ
(13) ผู้แทนสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
(14) ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป อนุกรรมการ
(15) ผู้แทนสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย อนุกรรมการ
(16) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุกรรมการและเลขานุการ
(17) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจและหน้าที่
1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ กำหนดกรอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการผ่อนผันเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update