กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง
:: ที่ 26/2546
:: เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535

ด้วยคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 498 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 มอบหมายให้ผู้ว่าการเป็นผู้ผ่อนผันการปฏิบัติกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกิน 1 ปี ตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 ข้อ 52 (3) อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 6 แห่งข้อบังคับดังกล่าวผู้ว่าการจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
1. บรรดาคำสั่ง ประกาศ หรือบันทึกข้อความอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในคำสั่งนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
2. กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) ถูกงดจ่ายไฟฟ้าไปแล้วเกินกว่า 1 ปี หากมีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าอีก ต้องยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าใหม่แทนการขอต่อกลับ โดยให้คิดค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้าเฉพาะค่าตรวจไฟฟ้า และค่าต่อไฟฟ้าเท่านั้น สำหรับค่าสมทบอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าให้ยกเว้นไม่ต้องชำระ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป


:: สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชลิต เรืองวิเศษ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกคำสั่งฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกิน 1 ปี ชำระค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ถูกลง จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update