กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกรมการประกันภัย
:: ที่ 248/2546
:: เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อที่ 1-4

เพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 สอดคล้องกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 อธิบดีกรมการประกันภัย จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1) คำสั่งกรมการประกันภัย ที่ 108/2538 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการประกันภัย ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2538
2) คำสั่งกรมการประกันภัย ที่ 207/2544 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการประกันภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ CEO ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544
ข้อ 2 บรรดาคำสั่ง ระเบียบ ประกาศอื่นในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ข้อ 3 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการประกันภัยด้านการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต หรือวินิจฉัยสั่งการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามบัญชีการมอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้
ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการใช้อำนาจตาม ข้อ 3 ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


:: สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update