กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
:: เรื่อง วิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2546

ด้วยได้มีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ เลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และเลขทะเบียนนิติบุคคล ลงวันที่ 26 กันยายน 2546 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ เลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และเลขทะเบียนนิติบุคคลออกใช้บังคับ
ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ จึงมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์จังหวัด สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา กำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ เลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และเลขทะเบียนนิติบุคคล ลงวันที่ 26 กันยายน 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update