กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกรมการค้าภายใน
:: ที่ 284/2546
:: เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อที่ 1-4

เพื่อให้การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติของกรมการค้าภายในให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สอดคล้องกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
(1) คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 83/2542 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2542
(2) คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 336/2544 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการค้าภายในให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ CEO ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544
(3) คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 304/2545 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2545
(4) คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 305/2545 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการค้าภายในให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ CEO ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 2 บรรดาคำสั่ง ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ข้อ 3 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ด้านการบริหารงานบุคคลในส่วนของการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ด้านการบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้
ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการใช้อำนาจตาม ข้อ 3. ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน


 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update