กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกรมการประกันภัย
:: ที่ 247/2546
:: เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อที่ 1-4

เพื่อให้การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติของส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สอดคล้องกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมการประกันภัยจึงออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1) คำสั่งกรมการประกันภัย ที่ 2/2541 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการประกันภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 6 มกราคม 2541
2) คำสั่งกรมการประกันภัย ที่ 3/2541 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการประกันภัยให้หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัด ลงวันที่ 6 มกราคม 2541
3) คำสั่งกรมการประกันภัย ที่ 94/2545 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของอธิบดีกรมการประกันภัย ลงวันที่ 4 เมษายน 2545
4) คำสั่งกรมการประกันภัย ที่ 100/2545 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงบประมาณในเรื่องการใช้เงินประจำงวดเหลือจ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา ลงวันที่ 17 เมษายน 2545
5) คำสั่งกรมการประกันภัย ที่ 175/2546 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการประกันภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 29 กันยายน 2546
ข้อ 2 บรรดาคำสั่ง ระเบียบ ประกาศอื่นในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ข้อ 3 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการประกันภัย ด้านการบริหารงานบุคคลในส่วนของการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการการเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ด้านการบริหารงบประมาณ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้
ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการใช้อำนาจตาม ข้อ 3 ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update