กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
:: ที่ 259/2546
:: เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อที่ 1-4

เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาค และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
(1) คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 9/2536 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(2) คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 152/2545 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการรับแจ้งและบริการตรวจค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 2 บรรดาคำสั่ง ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ข้อ 3 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามบัญชีการมอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้
ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่งคำขอแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและคำขออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมหลักฐานประกอบคำขอที่ได้รับไว้ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพิจารณาภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ และให้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบอำนาจให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยให้รายงานภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) คณิสสร นาวานุเคราะห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update