กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 37 38 39 40 41 42 43
   
:: พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มาตราที่ 37-43

:: หมวด 3 การจัดการเงินให้กู้ยืม
มาตรา 37  ให้คณะกรรมการจ้างบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบ เป็นผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการคัดเลือก รวมตลอดทั้ง คุณสมบัติของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกำหนด
มาตรา 38  นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในสัญญา จ้างแล้ว ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
(1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงนโยบาย ระเบียบ วิธีการในการกู้ยืมเงิน
(2) แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนหรือนักศึกษา และ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกู้ยืมเงิน
(3) เบิกจ่ายเงินกู้และดำเนินการจัดส่งเงินให้แก่ผู้กู้ยืม รวมตลอด ทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(4) แจ้งจำนวนหนี้และสถานะของหนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
(5) รับชำระหนี้เงินกู้ ติดตามทวงถาม และดำเนินคดีเพื่อบังคับ ชำระหนี้เงินกู้
(6) จัดทำรายงานการดำเนินการให้กู้ยืมเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 39  สัญญาจ้างผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ให้มีอายุ การจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง แต่ต้องไม่เกินคราวละสิบปี
ในกรณีที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมประสงค์จะต่ออายุสัญญา จ้างต้องแจ้งล่วงหน้า และทำความตกลงกับคณะกรรมการไม่น้อยกว่า สามปีก่อนสัญญาสิ้นอายุ เว้นแต่คณะกรรมการจะผ่อนผันให้แจ้ง หลังจากนั้น
การต่ออายุสัญญาจ้างอาจทำได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญาจ้าง
มาตรา 40  ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมต้องปฏิบัติหน้าที่และ ตรวจสอบดูแลการให้กู้ยืมเงินให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ  ข้อบังคับ มติและคำแนะนำของคณะกรรมการ
มาตรา 41  ในกรณีที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมบริหาร หรือ จัดการกองทุน หรือปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เสียหาย แก่กองทุนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตาม มาตรา  30  มาตรา   32 หรือ มาตรา  34 แล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งให้ผู้บริหารและจัดการเงิน ให้กู้ยืมชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแก้ไข หรือระงับการกระทำที่อาจเป็น การเสียหายนั้นได้ และผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมต้องดำเนินการ ตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ในกรณีที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมไม่ได้ดำเนินการแก้ไขหรือ ดำเนินการตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการมีอำนาจบอกเลิกสัญญาจ้างได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้  ไม่ว่าสัญญาจ้างจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นหรือไม่ก็ตาม
มาตรา 42  ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาจ้างได้ แต่ไม่ว่ากรณีใดต้องแจ้งเป็นหนังสือ ล่วงหน้าต่อประธานกรรมการไม่น้อยกว่าสามปี เว้นแต่คณะกรรมการ จะผ่อนผันให้แจ้งหลังจากนั้น
มาตรา 43  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ต่อสัญญาจ้างหรือมีการบอก เลิกสัญญาจ้าง ตาม มาตรา  41 หรือ มาตรา  42 หรือมีกรณีจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการอาจคัดเลือกและทำสัญญาจ้างบุคคลใดเป็นการชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update