กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 44 45 46 47 48 49 50 51
   
:: พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มาตราที่ 44- 51

:: หมวด 4 การให้กู้ยืมเงินและการชำระหนี้
มาตรา 44  ก่อนสิ้นปีการศึกษาของแต่ละปี ให้คณะกรรมการโดย ความเห็นชอบของรัฐมนตรีประกาศกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษารวมตลอดทั้งประเภทวิชา และโรงเรียน สถานศึกษา  หรือสถาบันการศึกษาระดับชั้น การศึกษาและหลักสูตรที่จะให้นักเรียน หรือนักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วไป และให้ส่งให้โรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาที่นักเรียนหรือ นักศึกษามีสิทธิขอกู้ยืมเงิน พร้อมทั้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย
ให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาที่ ได้รับประกาศตามวรรคสองปิดประกาศและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องไว้ในที่ที่เห็นได้ทั่วไปในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ สถาบันการศึกษาดังกล่าว
มาตรา 45  นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีสิทธิขอกู้ยืมเงินจากกองทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
(3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
การกำหนดตาม (2) และ (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับ ,
มาตรา 46  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษา ให้ยื่นคำขอตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดต่อผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ณ โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการ ศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยู่หรือที่ประสงค์จะเข้าศึกษา แล้วแต่กรณี
การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นได้ทุกวันในเวลาทำการของ โรงเรียนสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ
มาตรา 47  คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งรับผิดชอบ หรือเป็นผู้แทนโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้ อนุมัติการให้กู้ยืมเงินและลงนามในสัญญากู้ยืมเงินแทนคณะกรรมการ ก็ได้
การมอบอำนาจดังกล่าวจะทำเป็นประกาศเป็นการทั่วไปหรือทำ ใบมอบอำนาจเป็นการเฉพาะรายก็ได้ และคณะกรรมการจะเพิกถอน การมอบอำนาจนั้นเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนดังกล่าวไม่มีผลกระทบ ต่อคำอนุมัติหรือสัญญาที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปแล้ว เว้นแต่เป็น กรณีที่กระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
มาตรา 48  สัญญากู้ยืมเงินให้ทำเป็นรายปีหรือระยะเวลาที่สั้น หรือยาวกว่านั้นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ในการทำสัญญากู้ยืมเงิน คณะกรรมการจะกำหนดให้มีผู้ค้ำประกัน การชำระหนี้ด้วยก็ได้ แต่จะกำหนดจนเป็นอุปสรรคต่อผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ในอันที่จะกู้ยืมเงินไม่ได้
มาตรา 49  บรรดาเงินที่กู้ยืมเพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมเบิกจ่ายให้ แก่โรงเรียนสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษานั้นโดยตรง และให้ ถือว่าเงินที่จ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมเงินที่ผู้กู้ยืมเงิน ต้องชำระคืน
มาตรา 50  ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดจากเงินที่ กู้ยืมในระหว่างที่ผู้กู้ยืมเงินยังศึกษาอยู่
มาตรา 51  ให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบัน การศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษาอยู่แจ้งผลการศึกษาให้ผู้บริหารและ จัดการเงินให้กู้ยืมทราบทุกสิ้นปีการศึกษา และเมื่อผู้กู้ยืมเงินพ้น สภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ แจ้งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่พ้นสภาพดังกล่าว
ผู้กู้ยืมเงินต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือการย้ายโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา และการจบการศึกษาให้ผู้บริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง หรือจบการศึกษา
ในกรณีที่การย้ายโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษามีผล ให้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือลดลง คณะกรรมการจะอนุมัติ หรือสั่งให้เพิ่มหรือลดเงินกู้ยืมตามที่เห็นสมควรก็ได้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update