กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 36 36ทวิ 37 38 39 39ทวิ 40
   
:: พ.ร.บ..การนิคมอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตราที่ 36-40

:: หมวด 2 นิคมอุตสาหกรรม ส่วนที่ 1 การจัดตั้ง
มาตรา 36 นิคมอุตสาหกรรมมีสองประเภท คือ
(1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
(2) เขตอุตสาหกรรมส่งออก
การจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงเขต และการยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่กำหนดเขตไว้ท้ายประกาศด้วย
การจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงเขต และการยุบเขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่กำหนดเขตไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกา ด้วย
การกำหนดให้เขตอุตสาหกรรมส่งออกใดเป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่มี การค้าเพื่อการส่งออก ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
มาตรา 36ทวิ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตาม มาตรา 36 วรรคสาม จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่อยู่ในเขตดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กนอ. เมื่อได้ ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินอันเป็นสาธาณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วม กัน ในกรณีที่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพ การเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ ให้ความยินยอมและ กนอ.ได้ชำระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลัง ตามราคาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว หรือในกรณีที่พลเมืองยังใช้ ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับ พลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความยินยอมและ กนอ. ได้จัดที่ดินแปลงอื่นให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทน โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเป็นการถอน สภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าว โดย มิต้องดำเนินการถอนสภาพหรือโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ แผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ความต้องการ ของทางราชการเมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอม และ กนอ. ได้ชำระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังตามราคาที่กระทรวง การคลังกำหนดแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกานั้น มีผลเป็นการถอน สภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับที่ดินดังกล่าวโดย มิต้องดำเนินการถอนสภาพหรือโอนตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(3) ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่เป็นที่ดินรกร้างว่าง เปล่าหรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ ความยินยอมและ กนอ.ได้ชำระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังตาม ราคาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว
ในกรณีที่มีประกาศตาม มาตรา 36 วรรคสอง จัดตั้งหรือเปลี่ยน แปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยน แปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ โดยระบุแปลงและจำนวน เนื้อที่โดยประมาณที่ กนอ.ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์ไว้ในพระราช กฤษฎีกานั้น และเมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้ กนอ. ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นภายไต้เงื่อนไขเช่นเดียวกับที่กล่าว ในวรรคหนึ่ง
หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
มาตรา 37 นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 38 เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมให้ กนอ. มีอำนาจดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหา ริมทรัพย์
ในการนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่คิดว่าจะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้ และให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืนตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของ กนอ. และให้ กนอ.มีอำนาจดำเนินการโอนไปยังผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออก หรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบการค้า เพื่อส่งออก แล้วแต่กรณีได้
หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
มาตรา 39 เขตพื้นที่ใดที่บุคคลใดได้จัดสรรที่ดิน เพื่อให้เป็น นิคมอุตสาหกรรม ถ้าได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 37 แล้ว คณะกรรมการด้วยความยินยอมของเจ้าของที่ดินอาจดำเนินการให้ พื้นที่นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา 39ทวิ การจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นนิคมอุตสาหกรรรม ตาม มาตรา 39 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัด สรรที่ดินของเอกชน แต่การอนุญาตซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
มาตรา 40 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบ หรือ อักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า"นิคมอุตสาหกรรม" "เขต อุตสาหกรรมทั่วไป"หรือ "เขตอุตสาหกรรมส่งออก" ในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งหมายหรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิได้ เป็นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update