กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7  
   
:: พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 มาตราที่ 1-7

:: พระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อ การบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
[รก.2499/16/119/21 กุมภาพันธ์ 2499]
มาตรา 3 ให้รัฐบาลมีอำนาจกู้เงินภายในประเทศเพื่อใช้จ่าย ในการลงทุนเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศภายในกำหนดเวลา ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2501 เป็นมูลค่าไม่เกินสองพันล้านบาท จะเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศสกุลใดก็ได้
มาตรา 4 เพื่อให้การกู้เงินดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไป ให้รัฐบาล มีอำนาจออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอื่นเป็นคราว ๆ ได้ตามความ ต้องการ
มาตรา 5 ชนิด หน่วย ลักษณะของพันธบัตรและตราสารอื่นก็ดี อัตราดอกเบี้ยและกำหนดชำระต้นเงินคืนก็ดี ราคาและวิธีการออกพันธบัตรและ ตราสารก็ดี ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 6 วิธีการจ่ายดอกเบี้ยและชำระต้นเงินของพันธบัตร และตราสารอื่นก็ดี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการออกและปฏิบัติเงินกู้ตาม อำนาจแห่งพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราช บัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2496 จะหมดอายุลง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2498 แล้ว และประเทศยังคงมีความต้องบำรุงในด้านต่าง ๆ คือ ทางการคมนาคม การทาง และการลงทุนทางเศรษฐกิจและวิวัฒนาการการ พลังงานและการลงทุนอย่างอื่น เงินได้ทางภาษีอากรก็ต้องใช้จ่ายในทางป้องกัน ประเทศ การศึกษา การปกครอง การรักษาความสงบ การสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ รัฐบาลนี้ไม่มีนโยบายที่จะเรียกเก็บภาษีอากรจนรุนแรงเกินไป แต่ก็ปรารถนาจะ เร่งรัดการพิพัฒนาการทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเสนอขอกู้เงิน ตามพระราชบัญญัตินี้มาในวงเงินกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

บทเฉพาะกาล ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 39
โดยที่พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ให้อำนาจรัฐบาลกู้เงินภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2501 แต่เนื่องจากรัฐบาลกู้เงินยังไม่ครบวงเงินตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ คณะปฏิวัติเห็นเป็นการสมควรขยายเวลาให้รัฐบาลมีอำนาจกู้เงินต่อไปได้อีกสองปี
หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งให้ขยายกำหนดเวลาการกู้เงินตาม พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ออกไป อีกสองปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2502 เป็นต้นไป
[รก.2501/111/1พ./27 ธันวาคม 2501]


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update