กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตรา ที่ 1-5 6-15 16-17 18-25 26-28 29-42 43-48 49-59 60-61  
 
:: พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2522

:: บทนิยาม นิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 คณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ มาตรา 6-15
:: หมวด2 สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มาตรา 16-17
:: หมวด3 ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มาตรา 18-25
:: หมวด4 หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มาตรา 26-28
:: หมวด5 การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
:: ตอนที่1 การเตรียมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มาตรา 29-31
:: ตอนที่2 การป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน มาตรา 32-42
:: หมวด6 เบ็ดเตล็ด มาตรา 43-48
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 49-59
:: บทเฉพาะกาล เฉพาะกาล มาตรา 60-61
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update