กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-11 12-19 20-29 30-33 34-43 44-48 49-54 55-55ทวิ 56-72 73  
 
:: พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518

:: บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 คณะกรรมการปุ๋ย มาตรา 5-11
:: หมวด2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี มาตรา 12-19
:: หมวด3 หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี มาตรา 20-29
:: หมวด4 การควบคุมปุ๋ยเคมี มาตรา 30-33
:: หมวด5 การประกาศ การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี มาตรา 34-43
:: หมวด6 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 44-48
:: หมวด7 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 49-54
:: หมวด8 ปุ๋ยอินทรีย์ มาตรา 55-55ทวิ
:: หมวด9 บทกำหนดโทษ มาตรา 56-72
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 73-75
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update