กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-12 13-21 22-23ทวิ 24-32 33-44 45-46 47-48 49-52 53-58 59  
 
:: พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 ข้อความทั่วไป มาตรา 6-12
:: หมวด2 การตีราคาปานกลางของที่ดิน มาตรา 13-21
:: หมวด3 การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษี มาตรา 22-23ทวิ
:: หมวด4 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจ มาตรา 24-32
:: หมวด5 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ มาตรา 33-44
:: หมวด6 เงินเพิ่ม มาตรา 45-46
:: หมวด7 เจ้าพนักงานประเมิน มาตรา 47-48
:: หมวด8 การอุทธรณ์ มาตรา 49-52
:: หมวด9 บทกำหนดโทษ มาตรา 53-58
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 59
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update