กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 40
   
:: พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตราที่ 40

:: บทเฉพาะกาล
มาตรา 40 บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตาม มาตรา 3 ให้คงใช้บังคับได้ในการเก็บภาษีป้าย จำนวนปีต่าง ๆ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update