กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 มาตราที่ 1-9


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2521 เป็นปีที่ 33 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2521 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 25 อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ให้แบ่งเป็น 11 ระดับ แต่ละระดับมี จำนวนขั้นดังนี้
ระดับ 1 มี 20 ขั้น
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 มีระดับละ 14 ขั้น
ระดับ 6 มี 13 ขั้น
ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 และระดับ 10 มีระดับ 10 ขั้น
ระดับ 11 มี 9 ขั้น
อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนให้เป็นไป ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และถ้าปรากฏว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างทั่วไปในประเทศเพิ่มขึ้น หรือค่าครองชีพสูงขึ้น หรืออัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม ก็ให้มี การปรับใช้อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 2 หรือบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 3 ท้ายพระราชบัญญัติ นี้ได้ตามความเหมาะสม โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา การปรับใช้อัตราเงินเดือนข้าราชการ พลเรือนดังกล่าวให้มีผลเป็นการปรับขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่ได้รับอยู่ และที่กำหนด ไว้โดยพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ซึ่งออกตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนตามไปด้วย
การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการนั้น"
มาตรา 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 2 และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 3 ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 5 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนให้เข้าระดับและขั้นเงินเดือนตามบัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนด แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับและขั้นเงินเดือนที่ข้าราชการพลเรือนผู้นั้นดำรงอยู่และได้ รับอยู่เดิม
มาตรา 6 ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 7 ผู้ใดได้รับเงินเดือน ขั้น 11 ตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ข้าราชการพลเรือนผู้นั้น คงดำรงตำแหน่งระดับ 7 ต่อไปแต่ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือน ขั้น 9 ของระดับ 8 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนราชการ พลเรือนหมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าเงินเดือนที่ได้รับนั้นเป็นเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งระดับ 7 เว้นแต่จะได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน ซึ่งอาจได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 ขึ้นรับเงินเดือนระดับ 7 ขั้น 11 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 7 ภายใต้บังคับ มาตรา 6 บรรดาอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่อ้างถึงในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีหรือกฎ ก.พ. หรือในการกำหนดของ ก.พ. ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้ถือว่าเป็นการอ้างถึงอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ พลเรือน หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้ในระดับและขั้นเงินเดือนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม มาตรา 5
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือนตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และออกจากราชการไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กลับเข้ารับราชการ ให้ปรับอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกราชการให้เข้าระดับและขั้นเงินเดือน ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม มาตรา 5 สำหรับบุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ 7 ขั้น 11 อยู่ในขณะที่ออกจากราชการ ให้นำ มาตรา 6 มาใช้บังคับแก่การปรับเงินเดือน ดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา 9 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินเดือนของ ข้าราชการพลเรือนได้มีการปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2517 แต่ปัจจุบันค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอีกมาก สมควรแก้ไขปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม กับค่าครองชีพและให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับอัตราเงินเดือนของข้าราชการประเภทอื่นที่ได้มีการปรับปรุงไปแล้ว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
( ร.จ. เล่ม 95 ตอนที่ 103 หน้า 1 27 กันยายน 2521)

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1
บาท
20 2535
19 2385
18 2235
17 2085
16 1985
15 1885 บาท บาท บาท บาท
14 1785 3355 4110 5210 6700 บาท
13 3685 3070 3510 4960 6360 8960
12 1585 2985 3725 4710 6060 8560
11 1485 2835 3540 4510 5760 8161 บาท บาท บาท บาท
10 1500 2685 3355 4300 5460 7760 9360 10220 10040 12141 บาท
9 1340 2535 3170 4110 5200 7410 8960 9780 10680 11681 12650
8 1280 2345 2985 3910 4960 7060 8560 9360 10220 10080 12141
7 1120 2235 2835 3725 4710 6700 8160 8560 9750 10680 10641
6 1165 2085 2685 3580 8510 6360 7760 8560 9360 10220 10140
5 1110 1985 2535 3355 4300 6060 3400 8160 8960 9790 10681
4 1055 1885 2385 3170 4100 5760 7060 7760 8560 9360 10220
3 1000 1785 2235 2985 3900 5460 6700 7410 8160 8560 9760
2 950 1685 2185 2635 3725 5210 6360 7060 7760 8560 9360
1 800 1585 1985 2685 3940 4960 6160 6700 7400 8160 8960
ขั้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 2
บาท
20 3045
19 2865
18 2685
17 2505
16 2385
15 2265 บาท บาท บาท บาท
14 2145 4025 4925 6245 8045 บาท
13 2025 3805 4685 5945 7625 10745
12 1905 3585 4465 5685 7265 10265
11 1785 3415 4245 5415 6915 9785 บาท บาท บาท บาท
10 1685 3225 4025 5165 6545 9315 11225 12265 13365 14565 บาท
9 1600 3045 3805 4925 6245 8885 10745 11745 12405 13965 15225
8 1535 2865 3585 4685 5985 7465 10265 10225 12265 13365 14565
7 1460 2685 3405 4465 5645 7145 9785 11745 11745 12815 13965
6 1395 2505 3225 4245 5405 7625 9315 10265 10225 12265 13365
5 1330 2385 3045 4025 5165 7265 8885 9785 10745 10745 12815
4 1265 2265 2465 3805 4925 6915 8465 9305 10265 10225 12265
3 1200 2145 2685 3585 4685 6585 8045 8885 9785 10745 10785
2 1140 2025 2505 2405 4465 6245 7625 8465 9305 10265 10225
1 1080 1905 2385 3225 4245 5945 7265 8155 8885 9785 10745
ขั้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 3
บาท
20 3535
19 3325
18 3115
17 2905
16 2765
15 2625 บาท บาท บาท บาท
14 2485 4685 5745 7285 9385 บาท
13 2345 4425 5465 6935 8895 12535
12 2205 4165 5205 6585 8475 10975
11 2065 3955 4985 6305 8055 10815 บาท บาท บาท บาท
10 1950 3745 4685 6025 7635 10855 13095 14295 15575 16975 บาท
9 1865 3535 4425 5785 7285 10365 12535 13685 14935 16275 17785
8 1780 3325 4165 5865 6935 9775 10975 13195 14295 15575 16975
7 1695 3115 3955 5215 6585 9385 10415 12535 13695 14935 16275
6 1620 2905 3745 4945 6305 8895 10855 10975 13095 14295 15575
5 1545 2765 3535 4685 6025 8475 10365 10815 12535 13695 14935
4 1470 2625 3325 4425 5745 8045 9775 10445 10975 13095 14295
3 1395 2485 3115 4165 5465 7635 4385 10365 10815 12935 13695
2 1325 2345 2905 3455 5215 7289 8845 9775 10945 10975 13145
1 1245 2205 2765 3745 8945 6935 8875 9375 10365 10815 12535
ขั้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update