กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  


:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531 มาตราที่ 1-9


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เป็นปีที่ 43 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2531"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 25 อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนให้แบ่งเป็น 11 ระดับ แต่ละระดับมีขั้น ไม่เกินจำนวนขั้นที่กำหนด ดังต่อไปนี้
ระดับ 1 มี 18 ขั้น
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 และระดับ 6 มีระดับละ 14 ขั้น
ระดับ 7 ระดับ 8 และระดับ 9 มีระดับละ 13 ขั้น
ระดับ 10 และระดับ 11 มีระดับละ 12 ขั้น
อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตามระดับและขั้นดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ค. หรือบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้
การให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ตามวรรคสองแต่ละบัญชี ให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไป ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการนั้น"
มาตรา 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข 1 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 2 และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 3 ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 และให้ใช้บัญชีอัตรา เงินเดือนข้าราชการพลเรือนบัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชีข. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนบัญชี ค. และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 5 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนให้เข้าระดับและขั้นเงินเดือนตามบัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ค. หรือบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนและตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เมื่อปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ตามวรรคหนึ่งแล้วเฉพาะข้าราชการพลเรือนผู้ได้ รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับให้ได้รับเงินเดือนในขั้นตามที่กำหนดไว้ใน บัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้เลื่อนตำแหน่ง นับแต่วันปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตาม วรรคหนึ่ง ถ้าได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการพลเรือนให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ได้รับอยู่
การรับเงินเดือนในขั้นต่อ ๆ ไปของข้าราชการพลเรือนตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 

มาตรา 6 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตาม มาตรา 5 ให้มีผลเป็นการปรับขั้น เงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่ได้รับอยู่ และที่กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ตามไปด้วย
มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และออกจากราชการไปก่อนวันที่ บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ กลับเข้ารับราชการ ให้ปรับอัตราเงินเดือน ที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการให้เข้าระดับและขั้นเงินเดือนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม มาตรา 5
มาตรา 8 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการพลเรือน บัญชี ก. ตาม มาตรา 25 วรรคสามแห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้นำบัญชีอัตรา เงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข 3 ท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 มาใช้บังคับไปพลางก่อน
มาตรา 9 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตรา เงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในบัญชีอัตราเงินเดือนท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ทะเบียนข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 ได้ใช้มาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตำแหน่งและภาวะการครองชีพใน ปัจจุบัน จำเป็นต้องกำหนดจำนวนขั้นเงินเดือน อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนแต่ละระดับ และปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนเสียใหม่ รวมทั้งให้มีการให้ใช้บัญชีอัตรา เงินเดือนแต่ละบัญชีได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึง จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 181 หน้า 1 7 พฤศจิกายน 2531)

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ก.

- - บาท - - - - - -
- 18 - 4,950 - - - - - -
- 17 - 4,700 - - - - - -
- 16 - 4,450 - - - - - -
- 15 - 4,200 - บาท - บาท - บาท - บาท - บาท -
- 14 - 3,950 - 5,800 - 7,200 - 8,950 - 11,150 - 14,300 -
- 13 - 3,750 - 5,500 - 6,850 - 8,450 - 10,550 - 13,600 -
- 12 - 3,550 - 5,200 - 6,500 - 8,000 - 9,950 - 12,950 -
- 11 - 3,350 - 4,950 - 6,150 - 7,600 - 9,450 - 12,350 -
- 10 - 3,150 - 4,700 - 5,800 - 7,200 - 8,950 - 11,750 -
- 9 - 3,000 - 4,450 - 5,500 - 6,850 - 8,450 - 11,150 -
- 8 - 2,850 - 4,200 - 5,200 - 6,500 - 8,000 - 10,550 -
- 7 - 2,700 - 3,950 - 4,950 - 6,150 - 7,600 - 9,950 -
- 6 - 2,600 - 3,750 - 4,700 - 5,800 - 7,200 - 9,450 -
- 5 - 2,500 - 3,550 - 4,450 - 5,500 - 6,850 - 8,950 -
- 4 - 2,400 - 3,350 - 4,200 - 5,200 - 6,500 - 8,450 -
- 3 - 2,300 - 3,150 - 3,950 - 4,950 - 6,150 - 8,000 -
- 2 - 2,200 - 3,000 - 3,750 - 4,700 - 5,800 - 7,600 -
- 1 - 2,100 - 2,850 - 3,550 - 4,450 - 5,500 - 7,200 -

-ขั้น/ระดับ- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
- 18 - - - - - -
- 17 - - - - - -
- 16 - - - - - -
- 15 - - - - - -
- 14 - บาท - บาท - - - -
- 13 - 16,700 - 19,250 - บาท - บาท - บาท -
- 12 - 15,850 - 18,400 - 21,050 - 23,000 - 25,000 -
- 11 - 15,050 - 17,550 - 20,150 - 22,000 - 24,000 -
- 10 - 14,300 - 16,700 - 19,250 - 21,050 - 23,000 -
- 9 - 13,600 - 15,850 - 18,400 - 20,150 - 22,000 -
- 8 - 12,950 - 15,050 - 17,550 - 19,250 - 21,050 -
- 7 - 12,350 - 14,300 - 16,700 - 18,400 - 20,150 -
- 6 - 11,750 - 13,600 - 15,850 - 17,550 - 19,250 -
- 5 - 11,150 - 12,950 - 15,050 - 16,700 - 18,400 -
- 4 - 10,550 - 12,350 - 14,300 - 15,850 - 17,550 -
- 3 - 9,950 - 11,750 - 13,600 - 15,050 - 16,700 -
- 2 - 9,450 - 11,140 - 12,950 - 14,300 - 15,850 -
- 1 - 8,950 - 10,550 - 12,350 - 13,600 - 15,050 -

-ขั้น/ระดับ- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ข.

- - บาท - - - - - -
- 18 - 5,600 - - - - - -
- 17 - 5,300 - - - - - -
- 16 - 5,020 - - - - - -
- 15 - 4,750 - บาท - บาท - บาท - บาท - บาท -
- 14 - 4,500 - 6,580 - 8,200 - 10,150 - 12,580 - 15,500 -
- 13 - 4,250 - 6,230 - 7,780 - 9,600 - 11,930 - 14,720 -
- 12 - 4,020 - 5,900 - 7,370 - 9,100 - 11,320 - 13,970 -
- 11 - 3,800 - 5,600 - 6,960 - 8,650 - 10,730 - 13,260 -
- 10 - 3,590 - 5,300 - 6,580 - 8,200 - 10,150 - 12,580 -
- 9 - 3,400 - 5,020 - 6,230 - 7,780 - 9,600 - 11,930 -
- 8 - 3,200 - 4,750 - 5,900 - 7,370 - 9,100 - 11,320 -
- 7 - 3,050 - 4,500 - 5,600 - 6,960 - 8,650 - 10,730 -
- 6 - 2,910 - 4,250 - 5,300 - 6,580 - 8,200 - 10,150 -
- 5 - 2,750 - 4,020 - 5,020 - 6,230 - 7,780 - 9,600 -
- 4 - 2,650 - 3,800 - 4,750 - 5,900 - 7,370 - 9,100 -
- 3 - 2,550 - 3,590 - 4,500 - 5,600 - 6,960 - 8,650 -
- 2 - 2,450 - 3,400 - 4,250 - 5,300 - 6,580 - 8,200 -
- 1 - 2,350 - 3,210 - 4,020 - 5,020 - 6,230 - 7,780 -

-ขั้น/ระดับ- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
- 18 - - - - - -
- 17 - - - - - -
- 16 - - - - - -
- 15 - - - - - -
- 14 - บาท - บาท - บาท - - -
- 13 - 18,100 - 21,950 - 25,100 - บาท - บาท -
- 12 - 17,150 - 20,950 - 24,000 - 27,300 - 30,600 -
- 11 - 16,300 - 20,000 - 22,950 - 26,200 - 29,500 -
- 10 - 15,500 - 19,050 - 21,950 - 25,100 - 28,400 -
- 9 - 14,720 - 18,100 - 20,950 - 24,000 - 27,300 -
- 8 - 13,970 - 17,150 - 20,000 - 22,950 - 26,200 -
- 7 - 13,260 - 16,300 - 19,050 - 21,950 - 25,100 -
- 6 - 12,580 - 15,500 - 18,100 - 20,950 - 24,000 -
- 5 - 11,930 - 14,720 - 17,150 - 20,000 - 22,950 -
- 4 - 11,320 - 13,970 - 16,300 - 19,050 - 21,950 -
- 3 - 10,730 - 13,260 - 15,500 - 18,100 - 20,950 -
- 2 - 10,150 - 12,580 - 14,720 - 17,150 - 20,000 -
- 1 - 9,600 - 11,930 - 13,970 - 16,300 - 19,150 -

-ขั้น/ระดับ- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ค.

- - บาท - - - - - -
- 18 - 6,310 - - - - - -
- 17 - 5,970 - - - - - -
- 16 - 5,650 - - - - - -
- 15 - 5,350 - บาท - บาท - บาท - บาท - บาท -
- 14 - 5,060 - 7,440 - 9,240 - 11,450 - 14,150 - 17,460 -
- 13 - 4,780 - 7,040 - 8,760 - 10,860 - 13,420 - 16,560 -
- 12 - 4,520 - 6,670 - 8,290 - 10,290 - 12,730 - 15,710 -
- 11 - 4,280 - 6,310 - 7,860 - 9,750 - 12,070 - 14,910 -
- 10 - 4,040 - 5,970 - 7,440 - 9,240 - 11,450 - 14,150 -
- 9 - 3,820 - 5,650 - 7,040 - 8,760 - 10,860 - 13,420 -
- 8 - 3,610 - 5,350 - 6,670 - 8,290 - 10,290 - 12,730 -
- 7 - 3,410 - 5,060 - 6,310 - 7,860 - 9,750 - 12,070 -
- 6 - 3,220 - 4,780 - 5,970 - 7,440 - 9,240 - 10,450 -
- 5 - 3,040 - 4,520 - 5,650 - 7,040 - 8,760 - 10,860 -
- 4 - 2,920 - 4,280 - 5,350 - 6,670 - 8,290 - 10,290 -
- 3 - 2,800 - 4,040 - 5,060 - 6,300 - 7,860 - 9,750 -
- 2 - 2,700 - 3,820 - 4,780 - 5,970 - 7,440 - 9,240 -
- 1 - 2,600 - 3,600 - 4,520 - 5,650 - 7,040 - 8,760 -

-ขั้น/ระดับ- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
- 18 - - - - - -
- 17 - - - - - -
- 16 - - - - - -
- 15 - - - - - -
- 14 - บาท - บาท - บาท - - -
- 13 - 20,410 - 24,710 - 29,310 - บาท - บาท -
- 12 - 19,410 - 23,560 - 28,160 - 32,760 - 36,210 -
- 11 - 18,410 - 22,410 - 27,010 - 31,610 - 35,060 -
- 10 - 17,460 - 20,410 - 25,860 - 30,460 - 33,910 -
- 9 - 16,560 - 20,410 - 24,710 - 29,310 - 32,760 -
- 8 - 15,710 - 19,410 - 23,560 - 28,160 - 31,610 -
- 7 - 14,910 - 18,410 - 22,410 - 27,010 - 30,460 -
- 6 - 14,150 - 17,460 - 21,410 - 25,860 - 29,310 -
- 5 - 13,420 - 16,560 - 20,410 - 24,700 - 28,160 -
- 4 - 12,730 - 15,710 - 19,410 - 23,560 - 27,010 -
- 3 - 12,070 - 14,910 - 18,410 - 22,410 - 25,860 -
- 2 - 11,450 - 14,150 - 17,460 - 21,410 - 24,710 -
- 1 - 10,860 - 13,420 - 16,560 - 20,410 - 23,560 -

-ขั้น/ระดับ- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชี ง.

- - บาท - - - - - -
- 18 - 7,010 - - - - - -
- 17 - 6,640 - - - - - -
- 16 - 6,280 - - - - - -
- 15 - 5,940 - บาท - บาท - บาท - บาท - บาท -
- 14 - 5,620 - 8,270 - 10,270 - 12,720 - 15,770 - 19,470 -
- 13 - 5,320 - 7,830 - 9,730 - 12,060 - 14,970 - 18,470 -
- 12 - 5,030 - 7,410 - 9,220 - 11,430 - 14,170 - 17,570 -
- 11 - 4,750 - 7,010 - 8,730 - 10,840 - 13,420 - 16,670 -
- 10 - 4,490 - 6,640 - 8,270 - 10,270 - 12,720 - 15,770 -
- 9 - 4,250 - 6,280 - 7,830 - 9,730 - 12,060 - 14,970 -
- 8 - 4,010 - 5,940 - 7,410 - 9,220 - 11,430 - 14,170 -
- 7 - 3,790 - 5,620 - 7,010 - 8,730 - 10,840 - 13,420 -
- 6 - 3,580 - 5,320 - 6,640 - 8,270 - 10,270 - 12,720 -
- 5 - 3,380 - 5,030 - 6,280 - 7,830 - 9,730 - 12,060 -
- 4 - 3,220 - 4,750 - 5,940 - 7,410 - 9,220 - 11,430 -
- 3 - 3,100 - 4,490 - 5,620 - 7,010 - 8,730 - 10,840 -
- 2 - 3,000 - 4,250 - 5,320 - 6,640 - 8,270 - 10,270 -
- 1 - 2,900 - 4,010 - 5,030 - 6,280 - 7,830 - 9,730 -

-ขั้น/ระดับ- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
- 18 - -- - - -
- 17 - - - - - -
- 16 - - - - - -
- 15 - - - - - -
- 14 - บาท - บาท - บาท - - -
- 13 - 22,770 - 27,500 - 32,500 - บาท - บาท -
- 12 - 21,670 - 26,270 - 31,250 - 36,250 - 40,000 -
- 11 - 20,570 - 25,070 - 30,000 - 35,000 - 38,750 -
- 10 - 19,470 - 23,870 - 28,750 - 33,750 - 37,500 -
- 9 - 18,470 - 22,770 - 27,500 - 32,500 - 36,250 -
- 8 - 17,570 - 21,670 - 26,270 - 31,250 - 35,000 -
- 7 - 16,670 - 20,570 - 25,070 - 30,000 - 33,750 -
- 6 - 15,770 - 19,470 - 23,870 - 28,750 - 32,500 -
- 5 - 14,970 - 18,470 - 22,770 - 27,500 - 31,250 -
- 4 - 14,170 - 17,570 - 21,670 - 26,270 - 30,000 -
- 3 - 13,420 - 16,670 - 20,570 - 25,070 - 28,750 -
- 2 - 12,720 - 15,770 - 19,470 - 23,870 - 27,500 -
- 1 - 12,060 - 14,970 - 18,470 - 22,770 - 26,270 -

-ขั้น/ระดับ- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update