กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตราที่ 1-7


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 6 อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยให้แบ่งเป็น 12 ระดับ แต่ละระดับมีขั้นไม่เกินจำนวนขั้น ดังต่อไปนี้
(1) ระดับ พ. 1 มี 20 ขั้น
(2) ระดับ พ.2 มี 18 ขั้น
(3) ระดับ ป.1 มี 21 ขั้น
(4) ระดับ ป.2 มี 15 ขั้น
(5) ระดับ ส. 1 มี 21 ขั้น
(6) ระดับ ส. 2 มี 14 ขั้น
(7) ระดับ ส. 3 มี 15 ขั้น
(8) ระดับ ส. 4 มี 15 ขั้น
(9) ระดับ ส. 5 มี 14 ขั้น
(10) ระดับ ส. 6 มี 13 ขั้น
(11) ระดับ ส. 7 มี 12 ขั้น
(12) ระดับ ส. 8 มี 10 ขั้น
อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตามระดับและขั้นดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามบัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้
อัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บัญญัติอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1 และบัญชีอัตราเงินประจำ ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นไป สำหรับ บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 2 ถึง หมายเลข 5 และบัญชีอัตรา เงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ หมายเลข 2 ถึงหมายเลข 4 ให้คณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจกำหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ให้เข้าระดับและขั้นเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงิน เดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตำรวจตามพระราชกฤษฎีกา ให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ที่คณะกรรมข้าราชการตำรวจกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนการใช้บัญชีอัตราเงินเดือน ตามวรรคสี่ หรือการปรับอัตราเงินเดือนให้เข้าระดับ และขั้นเงินเดือนตามวรรคห้า ให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่กำหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและ ข้อกำหนดของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ตำรวจตามไปด้วย
เมื่อปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคห้าแล้ว เฉพาะข้าราชการตำรวจผู้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า ขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับให้ได้รับเงินเดือนในขั้นตามที่กำหนดไว้ในบัญชีกำหนดการปรับ อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้เลื่อนตำแหน่งนับแต่วันปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตาม วรรคห้าถ้าได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการตำรวจแต่ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับ อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กำหนด
การรับเงินเดือนในขั้นต่อ ๆ ไปของข้าราชการตำรวจตามวรรคเจ็ดและวรรคแปด ให้ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเข้าราชการตำรวจกำหนดโดยความเห็นชอบ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นอกจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้ พลตำรวจกองประจำการมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม เงินเพิ่มพิเศษ เงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือ เช่นเดียวกับที่พลทหารกองประจำการมีสิทธิได้รับ แต่ไม่สิทธิได้รับเงินเพิ่ม เงินเพิ่มพิเศษ เงิน สวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือตามที่ข้าราชการตำรวจอื่นได้รับ
เงินประจำตำแหน่ง ตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จ บำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ"
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา 21ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521
" มาตรา 21ทวิ ข้าราชการตำรวจผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ นอกจากจะได้รับเงิน เดือนตามชั้นยศแล้วให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ได้รับเงินประจำ ตำแหน่งในอัตราเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามบัญชีอัตรา เงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจท้ายพระราชบัญญัตินี้หรือที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
(2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง ให้ได้รับเงินประจำ ตำแหน่งในอัตราเงินประจำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลางตามบัญชีอัตรา เงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
มาตรา 5 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการตำรวจตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 และออกจากราชการไปก่อนวันที่บัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ กลับเข้ารับราชการ ให้ปรับอัตราเงินเดือนที่ ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการให้เข้าระดับและขั้นเงินเดือน ตามบัญชีกำหนดการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจกำหนดโดยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินเดือน ข้าราชการตำรวจในบัญชีอัตราเงินเดือนท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 ได้ใช้เป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตำแหน่งและภาวะการครองชีพ ในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับอัตราเงินเดือนให้มีอัตราเงินประจำแหน่งข้าราชการตำรวจแต่ละชั้นยศ และปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจเสียใหม่ รวมทั้งให้มีการให้ใช้บัญชีอัตรา เงินเดือนใหม่และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจได้ ตามความเหมาะสมกับ สถานการณ์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
( ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 35 หน้า 23 วันที่ 3 เมษายน 2535)

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1
บาท บาท บาท
21 7,610 12,480
20 3,000 บาท 7,320 12,000
19 2,650 7,040 11,540
18 2,500 6,350 6,770 11,090
17 2,350 6,100 6,510 บาท 10,640 บาท
16 2,200 5,860 6,260 10,190 บาท
15 2,050 5,630 6,101 9,700 9,740 15,840
14 1,950 5,410 5,760 9,330 9,290 15,380 18,120
13 1,850 5,200 5,510 8,970 8,840 14,790 17,420
12 1,750 5,000 5,260 8,620 8,390 14,220 16,740
11 1,650 4,810 5,010 8,290 7,940 13,660 16,060
10 1,550 4,620 4,760 7,970 7,570 13,100 15,380
9 1,450 4,440 4,510 7,660 7,200 12,540 14,700
8 1,350 4,260 4,260 7,360 6,830 11,980 14,020
7 1,250 4,080 4,080 7,060 6,460 11,420 13,340
6 1,150 3,900 3,900 6,760 6,160 10,860 12,660
5 1,050 3,720 3,720 6,460 5,860 10,300 11,980
4 950 3,540 3,540 6,160 5,560 9,740 11,420
3 900 3,360 3,360 5,860 5,260 9,290 10,860
2 850 3,180 3,180 5,560 5,010 8,840 10,300
1 800 3,000 3,000 5,260 4,760 8,390 9,740
ชั้น/ระดับ พ.1 พ.2 ป.1 ป.2 ส.1 ส.2

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1 (ต่อ)
21
20
19
18
17 บาท
16 บาท
15 23,170 บาท
14 22,280 31,990 บาท
13 21,420 30,760 37,740
12 20,580 29,580 36,290 42,520 บาท
11 19,740 28,440 34,890 40,880
10 18,900 27,350 33,550 39,310 42,520
9 18,060 26,300 32,260 37,800 40,880
8 17,220 25,270 31,000 36,320 39,310
7 16,380 24,240 29,740 34,840 37,800 บาท
6 15,540 23,210 28,480 33,360 36,320
5 14,700 22,180 27,220 31,880 34,840 44,160
4 14,020 21,150 25,960 30,400 33,360 42,520
3 13,340 20,120 24,700 28,920 31,880 40,880
2 12,660 19,090 23,440 27,440 30,400 39,310
1 11,980 18,060 22,180 25,960 28,920 37,800
ชั้น/ระดับ ส.3 ส.4 ส.5 ส.6 ส.7 ส.8 ส.9

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ หมายเลข 1
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
และบริหารระดับกลาง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
3 13,500 3 3,600 4,600 5,800 7,000 8,400 9,300
2 10,500 2 2,400 3,400 4,600 5,800 7,200 8,100
1 7,000 1 1,200 2,200 3,400 4,600 6,000 6,900
ก. 3,400 ขั้น/ชั้น (ก) (ข) (ก) (ข) (ก) (ข)
ขั้น อัตรา ต้น กลาง สูง
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update