กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 มาตราที่ 1-9


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นต้น ไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 6 อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการให้แบ่งเป็น 8 ชั้น แต่ละชั้นมีขั้นไม่ เกินจำนวนขั้นที่กำหนดดังต่อไปนี้
ขั้น 1 มี 5 ขั้น
ชั้น 2 มี 13 ขั้น
ชั้น 3 มี 13 ขั้น
ชั้น 4 มี 12 ขั้น
ชั้น 5 มี 14 ขั้น
ชั้น 6 มี 13 ขั้น
ชั้น 7 มี 12 ขั้น
ชั้น 8 มี 8 ขั้น
อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการอัยการให้เป็นไปตามบัญชี ท้ายพระราชบัญญัตินี้
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 1 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ หมายเลข 1 และให้เปลี่ยน ไปใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 2 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการอัยการ หมายเลข2 บัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 3 และบัญชี อัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการหมายเลข 3 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 4 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ หมายเลข 4 หรือบัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 5 ตามความเหมาะสมโดยเปลี่ยนไปใช้บัญชีอัตรา เงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในลำดับถัดไปลำดับใดก็ได้ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
การปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการอัยการให้เข้าชั้นและขั้นเงินเดือนตามบัญชีอัตรา เงินเดือนข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการอัยการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และให้มีผลเป็นผลเป็นการปรับขั้นเงินเดือน ข้าราชการอัยการที่ได้รับอยู่ตามไปด้วย
เงินประจำตำแหน่ง ตามมาตรานี้ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ บำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
อัตราเงินเดือน และอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการธุรการให้เป็นไปตามบัญชี อัตราเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน"
 
มาตรา 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ อัยการ หมายเลข 1 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ หมายเลข 1 บัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการหมายเลข 2 และอัตราบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการอัยการ หมายเลข 2 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 3 และบัญชี อัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ หมายเลข3 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 4 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ หมายเลข 4 บัญชีอัตรา เงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 5 ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 23 ตำแหน่งข้าราชการอัยการมีดังนี้ อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด อัยการพิเศษ ฝ่ายปรึกษา อัยการพิเศษฝ่ายคดี อัยการพิเศษฝ่ายวิชาการ อัยการพิเศษประจำเขต อัยการพิเศษประจำกรม อัยการจังหวัดประจำกรม อัยการจังหวัด อัยการประจำกรม รอง อัยการจังหวัดอัยการประจำกอง อัยการจังหวัดผู้ช่วย และอัยการผู้ช่วย
นอกจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง อาจให้มีตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่าง ตามที่กำหนดในกฎทรวงได้ ตำแหน่งดังกล่าวจะเทียบกับตำแหน่งใดตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงนั้นด้วยความเห็นชอบของ ก.อ."
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 24 ข้าราชการอัยการให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งดัง ต่อไปนี้
(1) อัยการสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 8
(2) รองอัยการสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 7
(3) อัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา อัยการพิเศษฝ่ายคดี อัยการพิเศษฝ่ายวิชาการ และอัยการพิเศษประจำเขต ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 6
(4) อัยการพิเศษประจำกรม ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 5
(5) อัยการจังหวัดประจำกรม และอัยการจังหวัด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 4
(6) อัยการประจำกรม และรองอัยการจังหวัด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 3
(7) อัยการประจำกอง และอัยการจังหวัดผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 2
(8) อัยการผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 1
สำหรับข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เมื่อเทียบกับตำแหน่ง ใดก็ให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งนั้น
ในกรณีข้าราชการอัยการได้เลื่อนตำแหน่ง ให้รับเงินเดือนในชั้นที่สูงขึ้นตามตำแหน่ง และให้ได้รับเงินเดือนในอัตราขั้นต่ำของชั้นนั้น แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของชั้นที่ เลื่อนขึ้นก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นของชั้นนั้น ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ในกรณีที่ เงินเดือนในขั้นของชั้นที่เลื่อนขึ้นไม่มีจำนวนที่เท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้น ซึ่งมีจำนวนสูงมากว่าเงินเดือนที่ได้รับอยู่น้อยที่สุด"
มาตรา 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา 24ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521
" มาตรา 24ทวิ ให้ข้าราชการอัยการได้รับเงินประจำตำแหน่งตามตำแหน่งที่ได้รับ แต่งตั้งดังต่อไปนี้
(1) อัยการสูงสุด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ชั้น 8
(2) รองอัยการสูงสุด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ชั้น 7
(3) อัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา อัยการพิเศษฝ่ายคดี อัยการพิเศษฝ่ายวิชาการ และอัยการพิเศษประจำเขต ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ชั้น 6
(4) อัยการพิเศษประจำกรม ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ชั้น 5
(5) อัยการจังหวัดประจำกรมและอัยการจังหวัด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ชั้น 4
(6) อัยการประจำกรมและรองอัยการจังหวัด ให้ได้รับประจำตำแหน่ง ชั้น 3
(7) อัยการประจำกองและอัยการจังหวัดผู้ช่วย ให้ได้รับประจำตำแหน่ง
สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เมื่อเทียบกับตำแหน่งใดก็ให้ ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามตำแหน่งนั้น"
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการอัยการตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และออกจากราชการไปก่อนวันที่บัญชีอัตรา เดือนข้าราชการอัยการตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับกลับเข้ารับราชการให้ปรับอัตรา เงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการให้เข้าชั้น และขั้นเงินเดือนตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดตาม มาตรา 3 และให้นำ มาตรา 74 วรรคสองและวรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และ มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย
มาตรา 9 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกำหนดตำแหน่ง และชั้นเงินเดือนของข้าราชการอัยการตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ยังไม่เหมาะและอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการในบัญชีอัตราเงินเดือนท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 ไม่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา ผู้บริโภค และยังไม่สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ข้าราชการอัยการ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในทางกฎหมายมีหน้าที่บริหารงานกระบวนการยุติธรรม ให้ความเป็นธรรม แก่ประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งนับว่าเป็นอำนาจหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง ประกอบ กับขณะนี้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการฝ่ายอื่น ๆ ให้เหมาะสม จึง เห็นสมควรปรับปรุงกำหนดจำนวนชั้นและขั้นอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการเสียใหม่ และ เห็นควรกำหนดให้มีเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการด้วย เพื่อความเหมาะสมกับสภาวะ ค่าครองชีพในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(ร.จ. เล่มที่ 109 ตอนที่ 35 หน้าที่ 30 วันที่ 3 เมษายน 2535)

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ หมายเลข 1
บาท
14 บาท บาท 37,740 บาท
13 20,550 28,180 บาท 36,290 42,520
12 19,590 27,100 31,990 34,890 40,880 บาท
11 18,840 26,060 30,760 33,550 39,310 43,820
10 18,120 25,060 29,580 32,260 37,800 42,520
9 17,420 24,100 28,440 31,000 36,320 40,880 บาท
8 16,740 23,170 27,350 29,740 34,840 39,310 47,440
7 16,060 22,280 26,300 28,480 33,360 37,800 45,800
6 บาท 15,380 21,420 25,270 27,220 31,880 36,320 44,160
5 11,980 14,700 20,580 24,240 25,960 30,400 34,840 42,520
4 11,420 14,020 19,740 23,210 24,700 28,920 33,360 40,880
3 10,860 13,340 18,900 22,180 23,440 27,440 31,880 39,310
2 10,300 12,660 18,060 21,150 22,180 25,960 30,400 37,800
1 9,740 11,980 16,740 19,740 21,150 24,700 28,920 36,320
ขั้น ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ หมายเลข 1
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
อัตรา 1,200 2,200 3,400 4,600 6,000 12,200 15,000
ชั้น 2 3 4 5 6 7 8 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ หมายเลข 1

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 2
บาท
14 บาท บาท 42,780 บาท
13 23,080 31,910 บาท 41,130 48,200
12 22,190 30,680 36,260 39,550 46,350 บาท
11 21,340 29,500 34,870 38,030 44,570 50,050
10 20,520 28,370 33,530 36,570 42,860 48,200
9 19,730 27,280 32,240 35,140 41,180 46,350 บาท
8 18,960 26,230 31,000 33,710 39,500 44,570 53,750
7 18,190 25,220 29,810 32,280 37,820 42,860 51,900
6 บาท 17,420 24,250 28,640 30,850 36,140 41,180 50,050
5 13,570 16,650 23,300 27,470 29,420 34,460 39,500 48,200
4 12,940 15,880 22,350 26,300 27,990 32,780 37,820 46,350
3 12,310 15,110 21,400 25,130 26,560 31,100 36,140 44,570
2 11,680 14,340 20,450 23,960 25,130 29,420 34,460 42,860
1 11,050 13,570 18,960 22,350 23,960 27,990 32,780 41,180
ขั้น ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ หมายเลข 2
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
อัตรา 2,300 3,500 4,900 6,500 8,300 16,650 19,000
ชั้น 2 3 4 5 6 7 8 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 2

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 3
บาท
14 บาท บาท 49,200 บาท
13 26,550 36,660 บาท 47,310 55,400
12 25,530 35,250 41,630 45,490 53,270 บาท
11 24,550 38,950 40,030 43,740 51,220 57,530
10 23,613 32,590 38,490 42,060 49,250 55,400
9 22,700 31,340 37,010 40,410 47,320 53,270 บาท
8 21,810 30,130 35,590 38,760 45,390 51,220 61,790
7 20,92028,97034,22037,11043,460 49,250 59,660
6 บาท 20,030 27,860 31,880 35,460 41,530 47,320 57,530
5 15,580 19,140 26,770 31,540 33,810 39,600 45,390 55,400
4 14,860 18,250 25,680 30,200 32,160 37,670 43,460 53,270
3 14,140 17,360 24,590 28,860 30,510 35,740 41,530 51,220
2 13,420 16,470 23,500 27,520 28,860 33,810 39,600 49,250
1 12,700 15,580 21,810 27,520 27,520 32,160 37,670 47,320
ขั้น ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ หมายเลข 3
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
อัตรา 3,700 5,400 7,500 9,700 12,200 23,870 25,000
ชั้น 2 3 4 5 6 7 8 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 3

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 4
บาท
14 บาท บาท 56,460 บาท
13 30,480 42,090 บาท 54,290 63,540
12 29,310 40,470 47,810 52,200 61,100 บาท
11 28,180 38,910 45,970 50,190 58,750 65,980
10 27,103 37,410 44,200 48,260 56,490 63,540
9 26,060 35,970 42,500 46,370 54,280 61,100 บาท
8 25,040 34,590 40,870 44,480 52,070 58,750 70,860
7 24,02033,26039,30042,59049,860 56,490 68,420
6 บาท 23,000 31,980 37,760 40,700 47,650 54,280 65,980
5 17,900 20,980 30,730 36,220 38,810 45,440 52,070 63,540
4 17,070 20,960 29,480 34,680 36,920 43,230 49,860 61,100
3 16,240 19,940 28,230 33,140 35,030 41,020 47,650 58,750
2 15,410 18,920 26,980 31,600 33,140 38,810 45,440 56,490
1 14,850 17,900 25,040 29,480 31,600 36,920 43,230 54,280
ขั้น ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ หมายเลข 4
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
อัตรา 5,900 8,300 11,200 14,300 17,800 34,060 35,000
ชั้น 2 3 4 5 6 7 8 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 4

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 5
บาท
14 บาท บาท 97,910 บาท
13 50,720 71,430 บาท 94,140 110,040 บาท
12 48,770 68,680 82,280 90,520 105,810 102,980
11 46,890 66,040 79,120 87,040 101,740 114,320
10 45,010 63,500 76,080 83,610 98,820 105,810
9 43,130 61,060 73,150 80,180 93,900 101,740 บาท
8 41,250 58,710 70,320 76,750 86,980 97,820 70,860
7 39,37056,40067,49073,320 86,060 93,900 68,420
6 บาท 37,490 54,090 64,660 69,890 82,140 89,980 65,980
5 28,090 35,610 51,780 61,830 66,460 78,220 86,060 63,540
4 26,570 33,730 49,470 59,000 63,030 74,300 82,140 61,100
3 25,050 31,850 47,160 56,170 59,600 70,380 78,220 58,750
2 23,530 29,970 44,850 53,340 56,170 66,460 74,300 56,490
1 22,010 28,090 41,250 49,480 53,340 63,030 70,380 54,280
ขั้น ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update