กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   
:: พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531 มาตราที่ 1-9

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เป็นปีที่ 43 ในรัชกาลปัจจุบัน
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ. 2531 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 12 อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม ให้แบ่งเป็น 13 ระดับ แต่ละระดับมีขั้นไม่เกินจำนวนขั้นที่กำหนดดังต่อไปนี้
ระดับ พ. 1 มี 20 ชั้น
ระดับ พ. 2 มี 18 ชั้น
ระดับ ป. 1 มี 21 ชั้น
ระดับ ป. 2 มี 14 ชั้น
ระดับ น. 1 มี 20 ชั้น
ระดับ น. 2 มี 13 ชั้น
ระดับ น. 3 มี 14 ชั้น
ระดับ น. 4 และระดับ น. 5 มีระดับละ 13 ชั้น
 
    ระดับ น. 6 มี 11 ชั้น
ระดับ น. 7 มี 10 ชั้น
ระดับ น. 8 มี 8 ชั้น
ระดับ น. 9 มี 3 ชั้น
อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม ตามระดับและชั้นดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน ทหาร
บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ค. หรือบัญชี อัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้
การให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหารตามวรรคสองแต่ละบัญชี ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา"
มาตรา 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนทหารท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ข. บัญชี อัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ค. และบัญชีอัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 5 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนใน สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการหรืออยู่ในกองประจำการหรือมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคงรับราชการหรืออยู่ในกองประจำการหรือมีสภาพเป็น นักเรียนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เข้าระดับและชั้นตามบัญชีอัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร
บัญชี ค. หรือบัญชีอัตรา เงินเดือนทหาร
บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดการปรับ อัตราเงินเดือนทหาร และตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เมื่อปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่งแล้ว เฉพาะข้าราชการทหารทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าชั้นต่ำหรือสูงกว่าชั้นสูงของระดับ ให้ได้รับเงินเดือนในชั้นตามที่กำหนดไว้ในบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร
ข้าราชการทหารซึ่งได้เลื่อนตำแหน่งนับแต่วันปรับอัตราเงินเดือนทหารตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้ รับเงินเดือนต่ำกว่าชั้นต่ำของระดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร ให้ได้ รับเงินเดือนในชั้นต่ำของบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่า ชั้นต่ำของระดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร ก็ให้ได้รับเงินเดือนในชั้น ที่ได้รับอยู่
การรับเงินเดือนในชั้นต่อ ๆ ไปของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนใน สังกัดกระทรวงกลาโหม ตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด
มาตรา 6 การปรับอัตราเงินเดือนตาม มาตรา 5 ให้มีผลเป็นการปรับชั้นเงินเดือนของ ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับอยู่ และ ที่กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่ง กระทรวงกลาโหมตามไปด้วย
มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 และออกจากราชการไปก่อนวันที่บัญชีอัตราเงินเดือน ทหารตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ กลับเข้ารับราชการ ให้ปรับอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ ก่อนออกจากราชการให้เข้าระดับและชั้นเงินเดือนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหารที่ คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม มาตรา 5
มาตรา 8 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ก. ตาม มาตรา 12 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนทหารท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มาใช้บังคับไปพลางก่อน
มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินเดือน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ในบัญชีอัตรา เงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ใช้มาเป็นเวลานานไม่ เหมาะสมกับสถานภาพของตำแหน่ง และภาวะการครองชีพในปัจจุบัน จำเป็นต้องกำหนดจำนวน ชั้นเงินเดือน อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม แต่ละระดับ และปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนทหารเสียใหม่ รวมทั้งให้มีการ ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแต่ละบัญชีได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยตราเป็น พระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 181 หน้า 11 7 พฤศจิกายน 2531)


:: บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ก.
- - - - บาท - - - - -
- 21 - บาท - -5,800 - - บาท - - -
- 20 -2,100 - -5,500 - -8,950 - - -
- 19 -1,950 - บาท -5,200 - -8,450 - - -
- 18 -1,850 -4,950 -4,950 - -8,000 - - -
- 17 -1,750 -4,700 -4,700 - -7,600 - - -
- 16 -1,650 -4,450 -4,450 - -7,200 - - -
- 15 -1,550 -4,200 -4,200 - บาท -6,850 - - บาท -
- 14 -1,450 -3,950 -3,950 -7,200 -6,500 - บาท - 14,300 -
- 13 -1,350 -3,750 -3,750 -6,850 -6,150 - 11,150 - 13,600 -
- 12 -1,250 -3,550 -3,550 -6,500 -5,800 - 10,550 - 12,950 -
- 11 -1,150 -3,350 -3,350 -6,150 -5,500 - 9,950 - 12,350 -
- 10 -1,050 -3,150 -3,150 -5,800 -5,200 - 9,450 - 11,750 -
- 9 - 950 -3,000 -3,000 -5,500 -4,950 - 8,950 - 11,150 -
- 8 - 890 -2,850 -2,850 -5,200 -4,700 - 8,450 - 10,550 -
- 7 - 830 -2,700 -2,700 -4,950 -4,450 - 8,000 - 9,950 -
- 6 - 770 -2,600 -2,600 -4,700 -4,200 - 7,600 - 9,450 -
- 5 - 710 -2,500 -2,500 -4,450 -3,950 - 7,200 - 8,950 -
- 4 - 660 -2,400 -2,400 -4,200 -3,750 - 6,850 - 8,450 -
- 3 - 620 -2,300 -2,300 -3,950 -3,550 - 6,500 - 8,000 -
- 2 - 590 -2,200 -2,200 -3,750 -3,350 - 6,150 - 7,600 -
- 1 - 560 -2,100 -2,100 -3,550 -3,150 - 5,800 - 7,200 -

:: ขั้น ระดับ- พ. 1 - พ. 2 - ป. 1 - ป. 2 - น. 1 - น. 2 - น. 3 -
- 21 - - - - - - -
- 20 - - - - - - -
- 19 - - - - - - -
- 18 - - - - - - -
- 17 - - - - - - -
- 16 - - - - - - -
- 15 - - - - - - -
- 14 - บาท - - - - - -
- 13 - 16,700 - บาท - - - - -
- 12 - 15,850 - 21,050 - บาท - - - -
- 11 - 15,050 - 20,150 - 23,000 - บาท - - -
- 10 - 14,300 - 19,250 - 22,000 - 25,000 - - -
- 9 - 13,600 - 18,400 - 21,050 - 24,000 - บาท - -
- 8 - 12,950 - 17,550 - 20,150 - 23,000 - 25,000 - -
- 7 - 12,350 - 16,700 - 19,250 - 22,000 - 24,000 - -
- 6 - 11,750 - 15,850 - 18,400 - 21,050 - 23,000 - -
- 5 - 11,150 - 15,050 - 17,550 - 20,150 - 22,000 - -
- 4 - 10,550 - 14,300 - 16,700 - 19,250 - 21,050 - บาท -
- 3 - 9,950 - 13,600 - 15,860 - 18,400 - 20,150 - 26,000 -
- 2 - 9,450 - 12,950 - 15,050 - 17,550 - 19,250 - 25,000 -
- 1 - 8,950 - 12,350 - 14,300 - 16,700 - 18,400 - 24,000 -

:: - ขั้น-ระดับ- น. 4 - น. 5 - น. 6 - น. 7 - น. 8 - น. 9 -

:: บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ข.
- - - - บาท - - - - -
- 21 - บาท - - 6,580- - บาท - - -
- 20 - 2,350- - 6,230- - 10,150- - -
- 19 - 2,020- บาท - 5,500- - 9,600- - -
- 18 - 1,920- 5,600- 5,600- - 9,100- - -
- 17 - 1,820- 5,300- 5,300- - 8,650- - -
- 16 - 1,720- 5,020- 5,020- - 8,200- - -
- 15 - 1,620- 4,750- 4,750- บาท - 7,780- - บาท -
- 14 - 1,520- 4,500- 4,500- 8,200- 7,370- บาท - 15,500 -
- 13 - 1,420- 4,250- 4,250- 7,780- 6,960- 12,580 - 14,720 -
- 12 - 1,320- 4,020- 4,020- 7,370- 6,580- 11,930 - 13,970 -
- 11 - 1,220- 3,800- 3,800- 6,960- 6,230- 11,320 - 13,260 -
- 10 - 1,120- 3,590- 3,590- 6,580- 5,900- 10,730 - 12,580 -
- 9 - 3,020- 3,400- 3,400- 6,230- 5,600- 10,150 - 11,930 -
- 8 - 950- 3,210- 3,210- 5,900- 5,300- 9,600 - 11,320 -
- 7 - 890- 3,050- 3,050- 5,600- 5,020- 9,100 - 10,730 -
- 6 - 830- 2,900- 2,900- 5,300- 4,750- 8,650 - 10,150 -
- 5 - 770- 2,750- 2,750- 5,020- 4,500- 8,200 - 9,600 -
- 4 - 720- 2,650- 2,650- 4,750- 4,250- 7,780 - 9,100 -
- 3 - 680- 2,550- 2,550- 4,500- 4,020- 7,370 - 8,650 -
- 2 - 650- 2,450- 2,450- 4,250- 3,800- 6,960 - 8,200 -
- 1 - 620- 2,350- 2,350- 4,020- 3,590- 6,580 - 7,780 -

:: - ขั้น-ระดับ- พ. 1 - พ. 2.- ป. 1 - ป. 2 - น. 1 - น. 2 - น. 3 -
- 21 - - - - - - -
- 20 - - - - - - -
- 19 - - - - - - -
- 18 - - - - - - -
- 17 - - - - - - -
- 16 - - - - - - -
- 15 - - - - - - -
- 14 - บาท - บาท - - - - -
- 13 - 18,100 - 25,100 - - - - -
- 12 - 17,150 - 24,100 - บาท - - - -
- 11 - 16,300 - 22,950 - 27,300 - บาท - - -
- 10 - 15,500 - 21,950 - 26,200 - 30,600 - - -
- 9 - 14,720 - 20,950 - 25,100 - 29,500 - บาท - -
- 8 - 13,970 - 20,000 - 24,000 - 24,000 - 30,600 - -
- 7 - 13,260 - 19,150 - 22,950 - 27,300 - 29,500 - -
- 6 - 12,580 - 18,100 - 21,950 - 26,200 - 28,400 - -
- 5 - 11,930 - 17,150 - 20,950 - 25,100 - 27,300 - -
- 4 - 11,320 - 16,300 - 20,000 - 24,000 - 26,200 - บาท -
- 3 - 10,730 - 15,500 - 19,050 - 22,950 - 25,100 - 31,700 -
- 2 - 10,150 - 14,720 - 18,100 - 21,950 - 24,000 - 30,600 -
- 1 - 9,600 - 13,970 - 17,150 - 21,950 - 22,950 - 29,500 -

:: - ขั้น -ระดับ- น. 4 - น. 5 - น. 6 - น. 7 - น. 8 - น. 9 -

:: บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ค.
- - - - บาท - - - - -
- 21 - บาท - - 7,440- - บาท - - -
- 20 - 2,600- - 7,040- - 11,450- - -
- 19 - 2,270- บาท - 6,670- - 10,860- - -
- 18 - 2,140- 6,310- 6,310- - 10,290- - -
- 17 - 2,010- 5,970- 5,970- - 9,750- - -
- 16 - 1,880- 5,650- 5,650- - 9,240- - -
- 15 - 1,770- 5,350- 5,350- บาท - 8,760- - บาท -
- 14 - 1,660- 5,060- 5,060- 9,240- 8,290- บาท - 17,460 -
- 13 - 1,550- 4,780- 4,780- 8,760- 7,860- 14,150 - 16,560 -
- 12 - 1,440- 4,520- 4,520- 8,290- 7,440- 13,420 - 15,710 -
- 11 - 1,340- 4,280- 4,280- 7,860- 7,040- 12,730 - 14,910 -
- 10 - 1,240- 4,040- 4,040- 7,440- 6,670- 12,070 - 14,150 -
- 9 - 1,140- 3,820- 3,820- 7,040- 6,310- 10,450 - 13,420 -
- 8 - 1,050- 3,610- 3,610- 6,670- 5,970- 10,860 - 12,730 -
- 7 - 970- 3,410- 3,410- 6,310- 5,650- 10,290 - 12,070 -
- 6 - 910- 3,220- 3,220- 5,970- 5,350- 9,750 - 11,450 -
- 5 - 850- 3,040- 3,040- 5,650- 5,060- 9,240 - 10,860 -
- 4 - 790- 2,920- 2,920- 5,350- 4,780- 8,760 - 10,290 -
- 3 - 750- 2,810- 2,810- 5,060- 4,520- 8,290 - 9,750 -
- 2 - 710- 2,700- 2,700- 4,780- 4,280- 7,860 - 9,240 -
- 1 - 680- 2,600- 2,600- 4,520- 4,040- 7,440 - 8,760 -

:: - ขั้น -ระดับ- พ. 1 - พ. 2 - ป. 1 - ป. 2 - น. 1 - น. 2 - น. 3 -
- 21 - - - - - - -
- 20 - - - - - - -
- 19 - - - - - - -
- 18 - - - - - - -
- 17 - - - - - - -
- 16 - - - - - - -
- 15 - - - - - - -
- 14 - บาท - บาท - - - - -
- 13 - 20,410- 29,310 - - - - -
- 12 - 19,410- 28,160 - บาท - - - -
- 11 - 18,410- 27,010 - 32,760 - บาท - - -
- 10 - 17,460- 25,860 - 31,610 - 36,210 - - -
- 9 - 16,560- 24,710 - 30,460 - 35,060 - บาท - -
- 8 - 15,710- 23,560 - 29,310 - 33,910 - 36,210 - -
- 7 - 14,910- 22,410 - 28,160 - 32,760 - 35,060 - -
- 6 - 14,150- 21,410 - 27,010 - 31,610 - 33,910 - -
- 5 - 13,420- 20,410 - 25,860 - 30,460 - 32,760 - -
- 4 - 12,730- 19,410 - 24,710 - 29,310 - 31,610 - บาท -
- 3 - 12,070- 18,410 - 23,560 - 28,160 - 30,460 - 37,360 -
- 2 - 11,450- 17,460 - 22,410 - 27,010 - 29,310 - 36,210 -
- 1 - 10,860- 16,560 - 21,410 - 25,860 - 28,160 - 35,060 -
- ขั้น/- - - - - - -

:: -ระดับ- น. 4 - น. 5 - น. 6 - น. 7 - น. 8 - น. 9 -
- - - - บาท - - - - -
- 21 - บาท - - 8,270- - บาท - - -
- 20 - 2,910- - 7,830- - 12,720- - -
- 19 - 2,540- บาท - 7,410- - 12,160- - -
- 18 - 2,410- 7,000- 7,000- - 11,430- - -
- 17 - 2,260- 6,640- 6,640- - 11,840- - -
- 16 - 2,130- 6,280- 6,280- - 11,270- - -
- 15 - 2,000- 5,940- 5,940- บาท - 9,730- - บาท -
- 14 - 1,870- 5,620- 5,620-10,270- 9,220- บาท - 19,470 -
- 13 - 1,740- 5,320- 5,320- 9,730- 8,730- 15,770 - 18,470 -
- 12 - 1,630- 5,130- 5,130- 9,220- 8,270- 14,970 - 17,570 -
- 11 - 1,520- 4,750- 4,750- 8,730- 7,830- 14,170 - 16,670 -
- 10 - 1,420- 4,490- 4,490- 8,270- 7,410- 13,420 - 15,770 -
- 9 - 1,320- 4,250- 4,250- 7,830- 7,000- 12,720 - 14,970 -
- 8 - 1,220- 4,010- 4,010- 7,410- 6,640- 12,160 - 14,170 -
- 7 - 1,130- 3,790- 3,790- 7,000- 6,280- 11,430 - 13,420 -
- 6 - 1,140- 3,580- 3,580- 6,640- 5,940- 11,840 - 12,720 -
- 5 - 970- 3,380- 3,080- 6,280- 5,620- 11,270 - 12,160 -
- 4 - 910- 3,220- 3,120- 5,940- 5,320- 9,730 - 11,430 -
- 3 - 850- 3,100- 3,100- 5,620- 5,130- 9,220 - 10,840 -
- 2 - 800- 3,000- 3,000- 5,320- 4,750- 8,730 - 10,270 -
- 1 - 750- 2,900- 2,900- 5,030- 4,490- 8,270 - 9,730 -

:: - ขั้น -ระดับ- พ. 1 - พ. 2 - ป. 1 - ป. 2 - น. 1 - น. 2 - น. 3 -
- 21 - - - - - - -
- 20 - - - - - - -
- 19 - - - - - - -
- 18 - - - - - - -
- 17 - - - - - - -
- 16 - - - - - - -
- 15 - - - - - - -
- 14 - บาท - บาท - - - - -
- 13 - 22,770 - 32,500 - - - - -
- 12 - 21,670 - 31,250 - บาท - - - -
- 11 - 21,570 - 30,000 - 36,250 - บาท - - -
- 10 - 19,470 - 28,750 - 35,000 - 40,000 - - -
- 9 - 18,470 - 27,500 - 33,750 - 38,750 - บาท - -
- 8 - 17,570 - 26,270 - 32,500 - 37,500 - 40,000 - -
- 7 - 16,670 - 25,170 - 31,250 - 36,250 - 38,750 - -
- 6 - 15,770 - 23,870 - 30,000 - 35,000 - 37,500 - -
- 5 - 14,970 - 22,770 - 28,750 - 33,750 - 36,250 - -
- 4 - 14,170 - 21,670 - 27,500 - 32,500 - 35,000 - บาท -
- 3 - 13,420 - 20,570 - 26,270 - 31,250 - 33,750 - 41,250 -
- 2 - 12,720 - 19,470 - 25,170 - 30,000 - 32,500 - 40,000 -
- 1 - 12,160 - 18,470 - 23,870 - 28,750 - 31,250 - 38,750 -

:: - ขั้น -ระดับ- น. 4 - น. 5 - น. 6 - น. 7 - น. 8 - น. 9 -


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update