กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-6 7-13 14-45 46-48 49-55 56-75 76-77  
 
:: พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 คณะกรรมการสถานพยาบาล มาตรา 7-13
:: หมวด2 การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาล มาตรา 14-45
:: หมวด3 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 46-48
:: หมวด4 การปิดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 49-55
:: หมวด5 บทกำหนดโทษ มาตรา 56-75
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 76-77
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update