กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-20 21  
 
:: พระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

:: บทนำ มาตรา 1-3
:: หมวด1 บทนิยาม มาตรา 4
:: หมวด2 ห้ามเรี่ยไร มาตรา 5
:: หมวด3 ต้องได้รับอนุญาตก่อน มาตรา 6
:: หมวด4 คณะกรรมการ มาตรา 7
:: หมวด5 เรี่ยไรโดยสื่อโฆษณา มาตรา 8
:: หมวด6 วิธีการและเงื่อนไข มาตรา 9
:: หมวด7 การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาต มาตรา 10
:: หมวด8 บทกำหนดห้าม มาตรา 11
:: หมวด9 ใบอนุญาตติดตัว มาตรา 12
:: หมวด10 ต้องออกใบรับมีต้นขั้ว มาตรา 13
:: หมวด11 ห้ามจ่ายเงินหรือทรัพย์สินในกิจอื่น มาตรา 14
:: หมวด12 กรณีไม่อาจดำเนินการตามประสงค์ มาตรา 15
:: หมวด13 ห้ามข่มขู่ มาตรา 16
:: หมวด14 บทกำหนดโทษ มาตรา 17
:: หมวด15 ผิดเงื่อนไขที่อนุญาต มาตรา 18-20
:: หมวด16 ผู้รักษาการพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 21 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update