กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
   
:: พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 มาตราที่ 1-21

:: บททั่วไป
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติควบคุมการ เรี่ยไรพุทธศักราช 2487"
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม การเรี่ยไร พุทธศักราช 2480 และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับซึ่ง ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"การเรี่ยไร" หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย ว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลก เปลี่ยนชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือ บางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
"ยุทธภัณฑ์" หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามความหมายแห่งกฎหมาย ว่าด้วย การควบคุมยุทธภัณฑ์
"สิ่งพิมพ์" หมายความว่า สิ่งพิมพ์ตามความแห่งกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์
มาตรา 5 ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไรดังต่อไปนี้
(1) การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จำเลย เพื่อใช้ เป็นค่าปรับ เว้นแต่จะเป็นการเรี่ยไรในระหว่างวงศ์ญาติของจำเลย
(2) การเรี่ยไรโดยกำหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดย คำนวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้า ผลประโยชน์หรือวัตถุอย่างอื่น
(3) การเรี่ยไร อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมทรามแก่ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(4) การเรี่ยไร อันอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงทาง สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
(5) การเรี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศ
มาตรา 6 การเรี่ยไรซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาล หรือสาธารณประโยชน์ จะจัดให้มีได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะ กรรมการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว
ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับแก่การเรี่ยไรซึ่งกระทรวง ทบวง หรือกรมเป็นผู้จัดให้มี
มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานโดยตำแหน่ง และกรรมการ อื่นคือ ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคนผู้แทนกระทรวงการคลัง หนึ่งคน ผู้แทนกรมตำรวจหนึ่งคน และผู้แทนกรมมหาดไทยหนึ่งคน กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่คนจึงเป็นองค์ประชุม
มาตรา 8 การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ยไร โดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ ด้วยวิทยุกระจายเสียง หรือด้วยเครื่อง เปล่งเสียงจะจัดให้มีหรือทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่แล้ว
ข้อความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) การเรี่ยไรซึ่งได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตา มาตรา 6
(2) การเรี่ยไรเพื่อกุศลสงเคราะห์ ในโอกาสที่บุคคลชุมนุมกันประกอบ ศาสนกิจ
(3) การเรี่ยไรโดยขายสิ่งของในงานออกร้าน หรือในที่นัดประชุม เฉพาะแห่งอันได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ได้รับอนุญาต ให้มีการออกร้าน หรือผู้จัดให้มีการนัดประชุมเป็นผู้จัดให้มีขึ้น
มาตรา 9 เมื่อมีผู้ขอรับอนุญาตตาม มาตรา 6 คณะกรรมการควบ
คุมการเรี่ยไรมีอำนาจสั่งไม่อนุญาต หรือสั่งอนุญาตโดยกำหนดเงื่อนไข
(1) จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นอย่างสูงที่ให้เรี่ยไรได้
(2) เขตหรือสถานที่และเวลาที่อนุญาตให้ทำการเรี่ยไร
(3) วิธีการเก็บรักษาและทำบัญชีเงิน หรือทรัพย์สินที่เรี่ยไรได้
(4) วิธีทำการเรี่ยไร
ในกรณีที่สั่งอนุญาต ให้คณะกรรมการกำหนดวันสิ้นอายุแห่งใบ
อนุญาตไว้ด้วยและในกรณีที่สั่งไม่อนุญาต ให้แจ้งและแสดงเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบ
มาตรา 10 เมื่อมีผู้ขอรับอนุญาตตาม มาตรา 8 ให้นำความใน มาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าสั่งอนุญาตให้พนักงาน เจ้าหน้าที่แจ้งและแสดงเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในกำหนด สิบวัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ
ในกรณีที่สั่งไม่อนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งของ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันได้ทราบคำสั่ง ไม่อนุญาต การยื่นอุทธรณ์ในจังหวัดพระนครและธนบุรีให้ยื่นต่อ คณะกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น ในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อคณะ กรรมการจังหวัด คำชี้ขาดของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ จังหวัดแล้วแต่กรณีให้เป็นที่สุด
มาตรา 11 ห้ามมิให้อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้จัดให้มีการเรี่ยไร หรือ ทำการเรี่ยไร
(1) บุคคลมีอายุต่ำกว่า 16 ปี
(2) บุคคลผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) บุคคลเป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ
(4) บุคคลผู้เคยต้องโทษฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้น ทรัพย์โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจรหรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายลักษณะอาญา และพ้นโทษมาแล้วยังไม่ครบห้าปี
(5) บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความประพฤติหรือหลักฐานไม่น่า ไว้ใจ
มาตรา 12 บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการเรี่ยไรต้องมีใบอนุญาตติดตัว อยู่ในขณะทำการเรี่ยไร และต้องให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ประสงค์จะเข้าส่วน ในการเรี่ยไรตรวจดูเมื่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลนั้นเรียกร้อง
ในกรณีการเรี่ยไรซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดทำประจำที่ ผู้รับอนุญาตต้อง แสดงใบอนุญาตไว้ ณ ที่ทำการเรี่ยไรให้เห็นได้โดยชัดเจน
มาตรา 13 ในการรับเงินหรือทรัพย์สินที่เรี่ยไรได้ ต้องออกใบรับให้แก่ ผู้บริจาคกับมีต้นขั้วใบรับไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้จัดให้มีการเรี่ยไรประกาศ ยอดรับและจ่ายเงินและทรัพย์สินให้ประชาชนทราบเป็นครั้งคราว ตามสมควร และเมื่อได้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินนั้นหมดไปแล้ว ให้ประกาศยอดรับและจ่าย เงินหรือทรัพย์สินให้ประชาชนทราบเป็นครั้งคราว ตามสมควรและเมื่อได้จ่าย เงินหรือทรัพย์สินนั้นหมดไปแล้ว ให้ประกาศยอดบัญชีอีกครั้งหนึ่ง
มาตรา 14 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่เรี่ยไรได้มานั้นในกิจการ อย่างอื่นนอกวัตถุประสงค์แห่งการเรี่ยไรตามที่ได้แสดงไว้ เว้นแต่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายพอสมควรในการเรี่ยไรนั้นเอง
มาตรา 15 เงินหรือทรัพย์สินที่เรี่ยไรได้มานั้น ถ้าไม่ต้องจ่ายเพราะ ไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเรี่ยไรตามที่ได้แสดงไว้ หรือ เหลือจ่ายเพราะเหตุใด ๆ ให้ผู้จัดให้มีการเรี่ยไรรายงานให้คณะกรรมการ ควบคุมการเรี่ยไร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณีทราบ และให้คณะกรรม การหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ส่งเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้วไป ประกอบการกุศล หรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามแต่เห็นสมควร
ถ้าผู้จัดให้มีการเรี่ยไรตายลงเสียก่อน ให้หน้าที่ของผู้จัดให้มีการเรี่ยไร ดังกล่าวในวรรคก่อน ตกเป็นของผู้ครอบครองเงินและทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว
มาตรา 16 ในการเรี่ยไรห้ามมิให้ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการใด ๆ ซึ่งเป็น การบังคับผู้ถูกเรี่ยไรโดยตรงหรือโดยปริยาย หรือซึ่งจะทำให้ผู้ถูกเรี่ยไรเกิด ความหวาดหวั่นหรือเกรงกลัว
มาตรา 17 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 5 และ มาตรา 6 วรรคแรก มาตรา 8 วรรคแรกมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา 18 ผู้ใดทำผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการควบคุม การเรี่ยไรกำหนดตาม มาตรา 9 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดตาม มาตรา 10 หรือฝ่าฝืน มาตรา 12 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับ ทั้งจำ
มาตรา 20 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 16 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา 21 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช บัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกิจการ อย่างอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update