กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-6 7-14 15-16 17-19 20-21 22-25 26-27 28-30 31  
   
:: พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

:: บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 5-6
:: หมวด2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา มาตรา 7-14
:: หมวด3 สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา มาตรา 15-16
:: หมวด4 การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา มาตรา 17-19
:: หมวด5 การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา มาตรา 20-21
:: หมวด6 การยื่นคำขอ การพิจารณาคำขอ และการอุทธรณ์ มาตรา 22-25
:: หมวด7 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 26-27
:: หมวด8 บทกำหนดโทษ มาตรา 28-30
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 31 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update